Jousisoitinten opintopolku
- viulu, alttoviulu, sello & kontrabasso


Laaja oppimäärä jaetaan perus- ja syventäviin opintoihin. Opintojen laskennallinen laajuus perusopinnoissa on 800 tuntia, syventävissä 500 tuntia. Laskennallisen laajuuden yksi tunti on 45 minuuttia. Opinnot jakautuvat opintokokonaisuuksiin, joita on perusopinnoissa kolme. Opintokokonaisuuteen kuuluvat pääaineopinnot, yhteismusisointi ja musiikin hahmotusaineet.

Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnotPääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnotPääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnotPääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot
LopputyöOpiskelu on taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää. Opetuksessa, opiskelussa ja arvioinnissa noudatetaan opetushallituksen valtakunnallisten musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelmaperusteiden neljää tavoitealuetta, jotka ovat

  • esittäminen ja ilmaiseminen
  • kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
  • oppimaan oppiminen ja harjoittelu
  • säveltäminen ja improvisointi

Keskeistä opinnoissa on monipuolinen perehtyminen instrumentin perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Opintojen tärkeä tavoite on kannustaa oppilasta musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen, monimuotoiseen luovuuteen ja oman musiikillisen identiteetin löytämiseen. Sisältöjen suunnittelussa painotetaan soittotaidon sekä ohjelmiston tuntemisen monipuolista kehittämistä oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet huomioiden.

Osaamisen osoittaminen

Oppilas osoittaa osaamistaan erilaisin taidonnäyttein, esim. vaihtotunti, konsertti, tallenne, työpaja, kilpailu. Osaamisen osoittaminen on mahdollista myös kokoamalla portfolio, joka sisältää esim. oppimispäiväkirjan, kootut kirjalliset palautteet ja tallenteet.

Arviointi

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan suhteessa asetetteuihin kriteereihin. Arvioinnin tapoja ovat opettajien antama palaute, itsearviointi ja vertaisarviointi. Arviointi on monipuolista ja jatkuvaa, ja sitä voidaan dokumentoida seuraavasti:

  • opettaja ja oppilas laativat yhdessä opintosuunnitelman
  • opettaja antaa oppilaalle palautetta jokaisella oppitunnilla
  • oppilas saa myös muiden opettajien palautetta taidonnäytteestä
  • oppilasta kannustetaan jatkuvaan itsearviointiin
  • vertaisarviointia (oppilaiden toisilleen antama palaute) voidaan toteuttaa mm. ryhmä- ja luokkatunneilla, oppilaskonserteissa sekä kursseilla
  •  arviointi on suullista ja kirjallista
  • arviointi on kannustavaa ja rakentavaa

PERUSOPINNOT 1

Yleiset tavoitteet

Oppilas

  • tutustuu soittimen rakenteeseen ja äänenmuodostukseen
  • löytää luontevan soittot​avan ja -asennon
  • saa valmiuksia kuulonvaraiseen ja ulkoa soittamiseen
  • osaa pitää hyvää huolta soittimestaan
  • opettelee kuuntelemaan sävelpuhtautta ja perussykettä
Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Oppilas

  • luo hedelmällisen vuorovaikutussuhteen opettajan kanssa
  • oppii harjoittelun peruselementtejä: säännöllisyyttä​ ja​ monipuolisuutta
  • saa vanhempien läsnäoloa ja tarvittaessa apua harjoittelussaan
  • opettelee ​oikeita liikeratoja ja liikkeiden suuntia
  • oppii arvioimaan omaa oppimistaan ja edistymistään
Esitt​ä​minen ja ilmaisu

Oppilas

  • oppii toimimaan luontevasti esiintymistilanteessa yksin ja ryhmässä
  • oppii lavakäyttäyty​mistä, esim.​ k​umarrukset
  • opettelee ​tuomaan esiin kappaleen luonnetta ja tunnelmaa
  • iloitsee ja nauttii musiikin esittämisestä
Kuunteleminen ja hahmottaminen

Oppilas

  • op​ettelee nuotinluvun alkeet
  • saa valmiuksia yksinkertaisten rakenteiden hahmottamiseen
  • saa valmiuksia perustaitoihin (fraseeraus, perusartikulaatiot, voimakkuuserot, tempo, rytmi, pulssi, hidastus, nopeutus)
  • saa valmiuksia yhteismusisointiin
  • kiinnostuu musiikin kuuntelusta
  • oppii käymään konserteissa​ ja​ saa elämyksiä
Improvisointi ja s​ä​velt​ä​minen

Oppilas

  • saa ensimmäisiä valmiuksia säveltämiseen ja improvisointiin

PERUSOPINNOT 2

Yleiset tavoitteet

Oppilas

  • saa lisää valmiuksia teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin (​asemissa soittaminen​, vibrato​n herättely, ​jousi​lajit​, ilmaisu​)
  • kehittyy nuoteista ja ulkoa soittamisessa
Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Oppilas

  • osaa harjoitella säännöllisesti
  • saa huoltajan tukea ja läsnäoloa
  • vakiinnuttaa luontevat soittoasennot
  • ymmärtää harjoittelun merkityksen soittoharrastuksessa
Esitt​ä​minen ja ilmaisu

Oppilas

  • saa lisää kokemusta erilaisista esiintymistilanteista
  • oppii saamaan palautetta ​ja​ harjoittelee itsearviointia
  • iloitsee ja nauttii musiikin esittämisestä
Kuunteleminen ja hahmottaminen

Oppilas

  • kuuntelee musiikkia ja tutustuu eri tyylikausien musiikkiin itse soittamalla ja kuuntelemalla
  • oppii yhteismusisoinnin taitoja erilaisissa kokoonpanoissa
  • oppii hahmottamaan harjoittelemiensa teosten musiikillisia rakenteita ja kokonaisuuksia
  • kehittää edelleen nuotinlukutaitoaan
  • oppii sävella​jien perusteet sekä tempon ja pulssin hallintaa
  • käy konserteissa, oppilaitoksen omissa sekä ulkopuolisissa
  • osallistuu musiikin hahmotusaineiden opetukseen
Improvisointi ja s​ä​velt​ä​minen

Oppilas

  • improvisoi ja säveltää oman ikänsä ja valmiuksiensa mukaan ohjatusti
  • keksii omia harjoituksia ja olemassaolevien harjoitusten sovelluksia
  • omien melodioiden ja rytmiaiheiden keksiminen ja korvakuulolta soittaminen

PERUSOPINNOT 3

Yleiset tavoitteet

Oppilas

  • vahvistaa instrumentinhallintataitojaan: kehittynyt intonaatio, monipuolinen vibraton käyttö, otelaudan laaja hallinta, monipuolinen jousitekniikka
  • osaa musisoida eloisasti ja hahmottaa laajempia musiikillisia rakenteita
  • alkaa löytää omaa musiikillista identiteettiään
  • alkaa pohjustaa syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehtoaan
Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Oppilas

  • osaa ylläpitää soittotaitoaan itsenäisesti
  • osaa asettaa tavoitteita ja arvioida omaa oppimistaan
  • huolehtii aktiivisesti soittoasennoistaan ja fyysisestä jaksamisestaan
  • opettelee etsimään itselleen sopivaa ohjelmistoa
Kuunteleminen ja hahmottaminen

Oppilas

  • hahmottaa musiikin laajempia kokonaisuuksia ja rakenteita
  • kehittää kuuntelemisen taitoaan: oppilas osaa vaihdella rooliaan kokoonpanossa musiikin luonteen mukaan
  • oppii musiikin aktiiviseksi tekijäksi ja kuulijaksi, soittajana ja konsertissa kävijänä
  • osal​listuu musiikin hahmotusaineiden ryhmäopetukseen
  • osallistuu yhteismusisointiin
Esitt​ä​minen ja ilmaisu

Oppilas

  • oppii edelleen esiintymistilanteiden​ hallintaa
  • opettelee käsittelemään esiintymisjännitystä
  • oppii löytämään persoonallis​ta​ ään​tään​ ja​ ​tuottamaan musiikista omia tulkintojaan
  • iloitsee ja nauttii musiikin esittämisestä
Improvisointi ja s​ä​velt​ä​minen

Oppilas

  • i​mprovisoi ja säveltää kappaleita omista musiikillisista lähtökohdistaan sekä esittää niitä
  • kehittää edelleen omaa kekseliäisyyttään

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Syventävien opintojen tavoitealueet ovat samat kuin perusopinnoissa. Syventävät opinnot muodostavat yhden opintokokonaisuuden.

Syventävien opintojen tarkoituksena on lujittaa ja laajentaa oppilaan osaamista instrumentin hallinnan ja musiikin hahmottamisen taidoissa. Syventävissä opinnoissa oppilaan omavalintaiset opintopolut korostuvat. Syventävien opintojen opintokokonaisuus sisältää pääaineen lisäksi valinnaisia opintojaksoja yhteismusisoinnissa ja musiikin hahmotusaineissa. Oppilas voi valita myös opintoja muissa opiston tarjolla olevissa aineissa esim. toisessa instrumentissa, kuorolaulussa, liedissä, musiikkiteknologiassa ja erilaisissa taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavissa projekteissa kuten luova tuottaminen, ohjelmatekstit, muu kuvallinen tai kirjallinen esitys, eri taideaineita yhdistävä projekti. Syventävät opinnot antavat valmiuksia musiikin ammattiopintoihin.

Syventäviin opintoihin kuuluu lopputyö, jonka tavoitteet ja toteutus suunnitellaan yhteistyössä oppilaan ja opettajien kanssa. Lopputyö voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä syventävään osaamiseen valitulla osa-alueella.

Tavoitteet

Tavoitteena on ohjata ja kannustaa oppilasta

  • ​instrumenttitaitojen laajentamiseen
  • säännölliseen harjoitteluun
  • itsenäisiin tulkintoihin, musiikin rakenteiden ja tyylien tuntemukseen
  • yhteismusisointitaitojen kehittämiseen
  • ​improvisointiin, sovittamiseen ja oman musiikin säveltämiseen
  • kartuttamaan hahmotustaitoja: sointukulut, transponointi, nuotinluku
  • hyödyntämään hankittuja musiikin hahmotustaitoja ja musiikin historian tuntemusta omassa musiikin tekemisessä
  • asettamaan itselleen uusia musiikillisia tavoitteita
  • löytämään omat musiikilliset vahvuudet, harjoittelun ja omaksumisen tavat
  • arvioimaan edistymistään
  • huolehtimaan hyvästä ergonomiasta ja fyysisestä kunnosta sekä kuulonsuojelusta
  • kehittämään valmiuksia solistina ja ryhmän jäsenenä, hallitsemaan pitkän ohjelman ja keskittymisen
  • tutustumaan laajasti taidemusiikkiin, käymään konserteissa ja kuuntelemaan monipuolisesti erilaista musiikkia sekä kiinnostumaan myös taiteidenvälisistä mahdollisuuksista
  • seuraamaan musiikkielämän tapahtumia
  • ottamaan selvää musiikin tekemisen ja esittämisen tekijänoikeuksista sekä siitä, mitä vaikutuksia tällä on omaan musiikin tekemiseen
  • saamaan valmiuksia myös ammattiopintoihin
Sisältö ja työmuodot

Tavoitteiden saavuttamiseksi oppilas

  • osallistuu opetukseen pääaineessa, yhteismusisoinnissa ja musiikin hahmotusaineissa sekä muissa opintokokonaisuuteen valituissa opintojaksoissa
  • syventää instrumentin hallinnan taitojaan ja musiikillista ilmaisuaan sekä muita taitokuvauksissa ilmaistuja tavoitteita
  • osaa arvioida omia vahvuuksiaan, oppimisen tapojaan, edistymistään suullisesti ja kirjallisesti
  • oppii soveltamaan musiikin hahmotusaineissa opittua omassa soitossaan (esim. harmonia-, muoto-, ja tyylianalyysi)
  • esiintyy yksin ja yhdessä muiden kanssa erilaisissa tilaisuuksissa
  • syventää musiikin tuntemustaan laajasti ja monipuolisesti
  • suunnittelee ja toteuttaa lopputyön ohjatusti
Lopputyö
  • tavoitteet ja toteutus suunnitellaan yhteistyössä oppilaan ja opettajien kanssa. Lopputyö voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä syventävään osaamiseen valitulla osa-alueella.
Yleiset tavoitteet

Oppilas

  • hallitsee kehittyneen intonaation
  • käyttää monipuolisesti vibratoa
  • hallitsee monipuolisen asemanvaihto- ja jousitekniikan
  • hallitsee laajoja kokonaisuuksia ja ohjelmistoja myös ulkoa
Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Oppilas

  • oppii tekemään sormituksia ja jousituksia teoksiin itsenäisesti
  • opettelee kokoamaan ja tuottamaan esityksiä
  • oppii löytämään omat musiikilliset vahvuudet, harjoittelun ja omaksumisen tavat
Kuunteleminen ja hahmottaminen

Oppilas

   • rakentaa omaa muusikkoidentiteettiään
   • osallistuu monipuolisesti konserttielämään myös kuulijana
   • oppii hyödyntämään hankittuja musiikin hahmotustaitoja ja musiikin historian tuntemusta omassa musiikin tekemisessä
   • osallistuu yhteismusisointiin erilaisissa kokoonpanoissa
Improvisointi ja säveltäminen

Oppilas

  • kehittää improvisaatio-, sovitus- ja sävellystaitojaan kiinnostuksensa mukaan