Pianon opintopolku


Laaja oppimäärä jaetaan perus- ja syventäviin opintoihin. Opintojen laskennallinen laajuus perusopinnoissa on 800 tuntia, syventävissä 500 tuntia. Laskennallisen laajuuden yksi tunti on 45 minuuttia. Opinnot jakautuvat opintokokonaisuuksiin, joita on perusopinnoissa kolme. Opintokokonaisuuteen kuuluvat pääaineopinnot, yhteismusisointi ja musiikin hahmotusaineet.

Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnotPääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnotPääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnotPääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot
LopputyöOpiskelu on taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää. Opetuksessa, opiskelussa ja arvioinnissa noudatetaan opetushallituksen valtakunnallisten musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelmaperusteiden neljää tavoitealuetta, jotka ovat:

  • esittäminen ja ilmaiseminen
  • kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
  • oppimaan oppiminen ja harjoittelu
  • säveltäminen ja improvisointi

Keskeistä opinnoissa on monipuolinen perehtyminen pianonsoiton perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Opintojen tärkeä tavoite on kannustaa oppilasta musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen, monimuotoiseen luovuuteen ja oman musiikillisen identiteetin löytämiseen. Sisältöjen suunnittelussa painotetaan soittotaidon sekä ohjelmiston tuntemisen monipuolista kehittämistä oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet huomioiden.

Opettaja on oppilaan opintojen ohjaaja. Opettaja ja oppilas suunnittelevat opintojen sisällön yhteistyössä. Opintokokonaisuuksiin kuuluu selkeitä taitotavoitteita, jotka on kuvattu oppilaitoksen ​instrumenttikohtaisissa taitokuvauksissa​.

Opintokokonaisuuksien suunnittelun pohjana voidaan käyttää myös Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) ​instrumenttikohtaisia suosituksia ja sisältöjä.

Sisältö ja työmuodot

Pianonsoiton opinnot ovat pääasiassa yksilöopetusta. Vaihtelevuutta työmuotoihin tuovat esim. yhteismusisointi, työpajat ja kurssit. Perusopinnoissa tutustutaan soittimen traditioon opiskelemalla keskeistä ohjelmistoa, mm. barokin, wieniläisklassisen, romantiikan, impressionismin ajan sekä 1900- ja 2000-luvun musiikkia. Oppilas esiintyy vähintään yhden kerran lukukaudessa. Teknisen osion valmiuksia opiskellaan ja kehitetään koko perusopintojen ajan. Ikätasoon kuuluvia ja oppilaan opinnoissa ajankohtaisia asioita kerrataan musiikin hahmotusaineissa ja sovelletaan sekä integroidaan soittoon pääaineen oppitunnilla. Luovia taitoja (improvisaatio, sävellys, sovitus, vapaa säestys) sisällytetään oppilaan lähtökohdat huomioiden osaksi opintoja perusopintojen jokaisella portaalla.

Osaamisen osoittaminen

Oppilas osoittaa osaamistaan antamalla taidonnäytteen. Näytteen antamisen mahdollisuuksia ovat esimerkiksi vaihtotunti, näyttötilaisuus​, ​konsertti, kilpailu tai useampi erillinen esiintyminen. Osaamisen osoittaminen on mahdollista myös kokoamalla portfolio, joka sisältää esim. oppimispäiväkirjan, kootut kirjalliset palautteet ja tallenteet.

Näyte koostuu soitettavasta ohjelmasta ja teknisestä osuudesta. Näytteessä oppilaalla on mahdollisuus esittää oma improvisaatio tai sävellys. Ohjelma voi sisältää solistisen osuuden lisäksi yhteismusisointia. Teknisellä osuudella pyritään kehittämään instrumentin hallintaa, soittotekniikan sujuvuutta ja musiikin keskeisten rakenteiden hallintaa. Yhteismusisointi voi sisältää erilaisia tyylejä. Yhteismusisointia on monipuolinen yhteistyö oman instrumentin tai muiden instrumenttien soittajien kanssa.

Arviointi

Arvioinnin tapoja ovat opettajien antama palaute, itse- ja vertaisarviointi. Arviointi on monipuolista ja jatkuvaa ja sitä voidaan dokumentoida seuraavasti:

  • opettaja ja oppilas laativat yhdessä opintosuunnitelman oppilashallintojärjestelmään
  • opettaja, oppilas ja perhe voivat arvioida oppimista, opintojen edistymistä ja tavoitteiden saavuttamista oppilashallintojärjestelmän avulla
  •  oppitunneilla voi olla käytössä läksyvihko
  • opettaja antaa oppilaalle palautetta jokaisella oppitunnilla
  • oppilas saa myös muiden opettajien palautetta näytteistään
  • oppilasta kannustetaan jatkuvaan itsearviointiin
  • vertaisarviointia (oppilaiden toisilleen antama palaute) voidaan toteuttaa mm. ryhmä- ja luokkatunneilla, oppilaskonserteissa sekä kursseilla
  • opiskelussa ja näytteen antamisessa voidaan käyttää tallenteita
  • soitettu ohjelmisto sekä esiintymiset tallennetaan oppilashallintojärjestelmään
  • arviointi on suullista ja kirjallista
  • pyritään kannustavaan ja rakentavaan arviointiin

PERUSOPINNOT 1

Yleiset tavoitteet

Oppilas

  • tutustuu soittimen rakenteeseen ja siihen, miten ääni syntyy
  • tutustuu koskettimistoon
  • oppii pianon äänentuottoa ja kosketustapoja
  • löytää hyvän soittoasennon ja luontevan soittotavan (sormien, ranteen ja käsivarren toiminta)
  • saa valmiuksia nuotinlukuun
  • saa valmiuksia kuulonvaraiseen ja ulkoa soittamiseen
  • saa valmiuksia yhteismusisointiin
Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Oppilas

  • oppii harjoittelun säännöllisyyttä ja monipuolisuutta – saa vanhempien tukea harjoittelussaan
  • oppii oikean ja vasemman käden erilaisia rooleja
  • oppii sorminumerot
  • oppii arvioimaan omaa oppimistaan ja edistymistään
Esittäminen ja ilmaiseminen

Oppilas

  • saa ohjausta esiintymiseen
  • oppii kokemusta esiintymisistä ja niihin valmistaumisesta
  • tutustuu lavakäyttäytymiseen
  • kykenee tuomaan esiin musiikin luonnetta ja tunnelmaa
  • oppii iloitsemaan ja nauttimaan musiikin esittämisestä
Kuunteleminen ja hahmottaminen

Oppilas

  • oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä (nuottiviivasto, G- ja F-avain, nuottien nimet)
  • saa valmiuksia yksinkertaisten rakenteiden hahmottamiseen (esim. nuottien aika-arvot ja tauot)
  • omaksuu sävellajeja (duuri ja molli)
  • oppii jäsentämään teoksen muotoa
  • saa valmiuksia tekniikan ja tulkinnan perustaitoihin
   (rytmi, tempo, pulssi, fraseeraus, perusartikulaatiot ​staccato​ ja ​legato​, voimakkuuserot ​piano​ ja ​forte​)
  • kiinnostuu musiikin kuuntelusta
  • oppii käymään konserteissa ja saa elämyksiä
Improvisointi ja säveltäminen

Oppilas

  • saa rohkaisua improvisointiin ja valmiuksia säveltämiseen

Sisältö ja työmuodot
  • pääaineen viikoittainen oppitunti
   (ohjelmistoa, asteikkoja ja muita teknisiä harjoitteita)
  • yhteismusisointia
  • musiikin hahmotusaineita
  • konsertit, ryhmätunnit, työpajat, kurssit

Soitettavan ohjelmiston, esim. pianokoulujen, avulla harjoitellaan:

  • tekniikan eri osa-alueita harjoittavia etydejä tai etydinomaisia kappaleita
  • kappaleita, jotka edustavat eri tyylejä ja aikakausia sekä ovat tempoiltaan ja tunnelmiltaan erilaisia
  • suomalaista musiikkia
  • aikamme musiikkia
  • nuotinlukua
  • musiikin luomista: soinnuttamista esim. melodian rytminen tms. muuntaminen, lastenlaulut, vapaa säestys sointuasteilla I, IV ja V; improvisointia esim. kuvan tai tarinan pohjalta, säveltämistä
  • konsertteja esiintyjänä ja kuulijana
Osaamisen osoittaminen

Oppilas antaa osaamisestaan ja oppimisestaan näytteen, jossa

  • esitettävien teosten määrä perustuu opettajan ja oppilaan yhteiseen harkintaan
  • ohjelmakokonaisuuden suunnittelussa voidaan käyttää SML:n pianon tasosuoritussuositusten ohjeita
  • on tekninen osuus ja etydi tai etydinomainen kappale
  • oppilaalla on mahdollisuus oman sävellyksen tai improvisaation esittämiseen sekä yhteismusisointiin
Näytteen arviointi
  • soittimen vaatiman tekniikan hallinta, ergonomia, äänentuotto ja laatu sekä muut taitokuvauksissa ilmaistut tavoitteet
  • esittäminen ja ilmaisu: rytmiikka ja fraseeraus, dynamiikka, tyylituntemus, ilmaisu ja persoonallisuus sekä muut taitokuvauksissa ilmaistut tavoitteet
  • opintokokonaisuus hyväksytään merkinnällä ’suoritettu’
  • opintokokonaisuuden suoritus dokumentoidaan oppilashallintojärjestelmään
  • arviointiryhmä: oma opettaja + yksi kollega

PERUSOPINNOT 2

Yleiset tavoitteet

Oppilas

  • saa lisää valmiuksia teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin
  • kehittyy nuoteista ja ulkoa soittamisessa
Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Oppilas

  • oppii edelleen harjoittelun peruselementtejä: säännöllisyyttä, monipuolisuutta ja itsenäisyyttä esimerkiksi harjoittelupäiväkirjan avulla
  • oppii arvioimaan omaa oppimistaan ja edistymistään
  • oppii uusia teknisiä taitoja: koordinaatiota, soinnin tasapainoa, juoksutuksia, korukuvioita, uusia artikulaatiotapoja, pedaalin käyttöä
  • saa lisää valmiuksia ulkoa ja kuulonvaraisesti soittamiseen
Esittäminen ja ilmaiseminen

Oppilas

  • ​saa lisää kokemusta erilaisista esiintymistilanteista: luokkakonsertit, yhteismusisointiesiintymiset ja oppilaitoksen ulkopuoliset esiintymiset
   (esim. koululais-, hoivakoti-, päiväkoti- yms. konsertit)
  • kehittää edelleen valmiuksia yhteismusisointiin
  • oppii iloitsemaan ja nauttimaan musiikin esittämisestä
Kuunteleminen ja hahmottaminen

Oppilas

  • kuuntelee musiikkia ja tutustuu eri tyylikausien musiikkiin itse soittamalla ja kuuntelemalla
  • oppii hahmottamaan harjoittelemiensa teosten musiikillisia rakenteita ja kokonaisuuksia (mm. tahtilajeja, rytmikuvioita, ykkös- ja kakkosmaali, kertausmerkit, da capo, kokonaismuoto)
  • kehittää nuotinlukutaitoaan, apuviivat, oktaavialat, vivahde-, aksentti-, kaari- ja tempomerkinnät – oppii lisää sävellajeja
  • oppii tempon ja pulssin hallintaa
  • soolo ja säestys, yhteissoitossa esim. tempoon mukautuminen
  • tutustuu vapaa säestys -taitojen perusteisiin
  • käy oppilaitoksen omissa ja ulkopuolisissa konserteissa
Improvisointi ja säveltäminen

Oppilas

  • tutustuu improvisoimiseen ja säveltämiseen oman ikänsä ja valmiuksiensa mukaan ohjatusti
  • kehittää luomistaitoja esim. kuvan tai tarinan pohjalta taikka musiikin teoreettisesta lähtökohdasta esim. intervalli
Sisältö ja työmuodot
  • pääaineen viikoittainen oppitunti (ohjelmistoa, asteikkoja ja muita teknisiä harjoitteita)
  • yhteismusisointia: esim. nelikätissoitto, kamarimusiikki, kuoro, musiikin hahmotusaineita, konsertit, ryhmätunnit, työpajat, kurssit
  • tekniikan eri osa-alueita harjoittavia etydejä tai etydinomaisia kappaleita
  • ​kappaleita, jotka edustavat eri tyylejä ja aikakausia sekä ovat tempoiltaan ja tunnelmiltaan erilaisia
  • suomalaista musiikkia
  • aikamme musiikkia
  • nuotinlukua
  • vapaa säestys: lastenlauluja, kansanlauluja, joululauluja, ikivihreitä helpoissa sävellajeissa, 7​ kadenssin soinnutuksella I-IV-V​ -I; yleisimmät kompit
  • oppilas osallistuu konsertteihin esiintyjänä ja kuulijana
Osaamisen osoittaminen

Oppilas antaa osaamisestaan ja oppimisestaan näytteen, jossa

  • esitettävien teosten määrä perustuu opettajan ja oppilaan yhteiseen harkintaan
  • ohjelmakokonaisuuden suunnittelussa voidaan käyttää SML:n pianon tasosuoritussuositusten ohjeita
  • on etydi tai etydinomainen kappale
  • on tekninen osuus, joka sisältää vapaan säestyksen osion
  • oppilaalla on mahdollisuus oman sävellyksen tai improvisaation esittämiseen sekä yhteismusisointiin
Näytteen arviointi
  • soittimen vaatiman tekniikan hallinta, ergonomia, äänentuotto ja laatu sekä muut taitokuvauksissa ilmaistut tavoitteet
  • esittäminen ja ilmaisu: rytmiikka ja fraseeraus, dynamiikka, tyylituntemus, ilmaisu ja persoonallisuus sekä muut taitokuvauksissa ilmaistut tavoitteet
  • opintokokonaisuus hyväksytään merkinnällä ’suoritettu’
  • opintokokonaisuuden suoritus dokumentoidaan oppilashallintojärjestelmään
  • arviointiryhmä: oma opettaja + yksi kollega

PERUSOPINNOT 3

Yleiset tavoitteet

Oppilas

  • vahvistaa instrumentin hallintataitojaan – laajentaa musiikillista ilmaisuaan
  • oppii kehon- ja kuulonhuoltoa
Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Oppilas

  • kykenee ylläpitämään ja harjoittamaan soittotaitoaan itsenäisesti
  • saa valmiuksia jatkuvaan musiikin harrastamiseen
  • kykenee soittamaan ulkoa ja kuulonvaraisesti
  • osaa arvioida omaa oppimistaan ja edistymistään
  • tuntee hyvin oman oppimisen tavat ja vahvuudet
  • osaa jäsentää ja toteuttaa työn, jossa teokset valmistetaan esityskuntoon – suurten kokonaisuuksien jakaminen välitavoitteisiin
  • oppii uusia taitokuvauksissa mainittuja teknisiä taitoja
  • osaa itse etsiä sopivaa ohjelmistoa
  • osallistuu yhteismusisointiin ja oppii toimimaan ryhmän jäsenenä
Kuunteleminen ja hahmottaminen

Oppilas

  • kykenee hahmottamaan harjoittelemiensa teosten musiikillisia rakenteita ja kokonaisuuksia
  • ​hallitsee eri aikakausien tyylejä ja kykenee tulkitsemaan niitä
  • oppii musiikin aktiiviseksi harrastajaksi soittajana ja konsertissa kävijänä
  • tutustuu suomalaiseen musiikkikulttuuriin
Esittäminen ja ilmaiseminen

Oppilas

  • oppii edelleen esiintymistilanteiden ja jännittämisen hallintaa
  • oppii tuottamaan musiikista omia tulkintojaan ja eläytymään erilaisiin musiikin tunnelmiin
  • oppii iloitsemaan ja nauttimaan musiikin esittämisestä
Improvisointi ja säveltäminen

Oppilas

  • improvisoi ja säveltää kappaleita omista musiikillisista lähtökohdistaan

Sisältö ja työmuodot
  • pääaineen viikoittainen oppitunti (ohjelmistoa, asteikkoja ja muita teknisiä harjoitteita)
  • yhteismusisointia: esim. nelikätissoitto, kamarimusiikki, kuoro
  • musiikin hahmotusaineita
  • konsertit, ryhmätunnit, työpajat, kurssit
  • tekniikan eri osa-alueita harjoittavia etydejä tai etydinomaisia kappaleita
  • ​kappaleita, jotka edustavat eri tyylejä ja aikakausia sekä ovat tempoiltaan ja tunnelmiltaan erilaisia suomalaista musiikkia
  • aikamme musiikkia
  • nuotinlukua
  • musiikin luomista: improvisointia, vapaata säestämistä, säveltämistä esim. musiikilliseen motiiviin perustuen
  • valinnaisia oppilasta kiinnostavia opintojaksoja, kursseja tai työpajoja, jotka suuntaavat syventäviin opintoihin
  • oppilas osallistuu konsertteihin esiintyjänä ja kuulijana
Osaamisen osoittaminen

Oppilas antaa osaamisestaan ja oppimisestaan näytteen, jossa

 • esitettävien teosten määrä perustuu opettajan ja oppilaan yhteiseen harkintaan
 • ohjelmakokonaisuuden suunnittelussa voidaan käyttää SML:n pianon tasosuoritussuositusten ohjeita
 • on etydi tai etydinomainen kappale
 • on tekninen osuus
 • yhteismusisointiosuus on mahdollinen
 • oppilaalla on mahdollisuus oman sävellyksen tai improvisaation esittämiseen
Näytteen arviointi
 • soittimen vaatiman tekniikan hallinta, ergonomia, äänentuotto ja laatu sekä muut taitokuvauksissa ilmaistut tavoitteet
 • esittäminen ja ilmaisu: rytmiikka ja fraseeraus, dynamiikka, tyylituntemus, ilmaisu ja persoonallisuus sekä muut taitokuvauksissa ilmaistut tavoitteet
 • näytteestä annettavasta suullisesta palautteesta annetaan myös kirjallinen tiivistelmä – opintokokonaisuus hyväksytään merkinnällä ’suoritettu’
 • opintokokonaisuuden suoritus dokumentoidaan oppilashallintojärjestelmään
 • arviointiryhmä: oma opettaja + kaksi kollegaa

SYVENTÄVÄT OPINNOT – PIANO

Syventävien opintojen tavoitealueet ovat samat kuin perusopinnoissa. Syventävät opinnot muodostavat yhden opintokokonaisuuden, joka sisältää lopputyön.

Syventävissä opinnoissa oppilaan omavalintaiset opintopolut korostuvat, ja niiden tarkoituksena on lujittaa sekä laajentaa oppilaan osaamista instrumentin hallinnan ja musiikin hahmottamisen taidoissa. Syventävien opintojen opintokokonaisuus sisältää pääaineen lisäksi opintoja yhteismusisoinnissa ja musiikin hahmotusaineissa. Oppilas voi valita myös opintoja muissa opiston tarjolla olevissa aineissa esim. toisessa instrumentissa, kuorolaulussa, liedissä, musiikkiteknologiassa ja erilaisissa taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavissa projekteissa kuten luova tuottaminen, ohjelmatekstit, muu kuvallinen tai kirjallinen esitys tai eri taideaineita yhdistävä projekti. Syventävät opinnot antavat valmiuksia musiikin ammattiopintoihin.

Syventäviin opintoihin kuuluu lopputyö, jonka tavoitteet ja toteutus suunnitellaan yhteistyössä oppilaan ja opettajien kanssa. Lopputyö voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä syventävään osaamiseen valitulla osa-alueella.

Tavoitteet

Tavoitteena on ohjata ja kannustaa oppilasta

 • instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen laajentamiseen ja kehittämiseen
 • säännölliseen harjoitteluun
 • itsenäisiin tulkintoihin, musiikin rakenteiden ja tyylien tuntemukseen
 • improvisointiin, sovittamiseen ja oman musiikin säveltämiseen
 • kartuttamaan hahmotustaitoja: esim. sointukulut, transponointi ja nuotinluku​ ​sekä hyödyntämään hankittuja taitoja ja musiikin historian tuntemusta omassa musiikin tekemisessä
 • asettamaan itselleen uusia musiikillisia tavoitteita
 • löytämään omat musiikilliset vahvuudet, harjoittelun ja omaksumisen tavat
 • arvioimaan edistymistään
 • huolehtimaan hyvästä ergonomiasta ja fyysisestä kunnosta sekä kuulonsuojelusta
 • kehittämään valmiuksia solistina ja ryhmän jäsenenä
 • hallitsemaan laajan ohjelman ja sen vaatiman keskittymisen
 • tutustumaan laajasti musiikkiin, käymään konserteissa ja kuuntelemaan monipuolisesti erilaista musiikkia sekä kiinnostumaan myös taiteidenvälisistä mahdollisuuksista
 • seuraamaan musiikkielämän tapahtumia
 • ottamaan selvää musiikin tekemisen ja esittämisen tekijänoikeuksista sekä siitä, mitä vaikutuksia tällä on omaan musiikin tekemiseen
 • saamaan valmiuksia myös ammattiopintoihin
Sisältö ja työmuodot

Tavoitteiden saavuttamiseksi oppilas

 • osallistuu opetukseen pääaineessa, yhteismusisoinnissa ja musiikin hahmotusaineissa sekä muissa opintokokonaisuuteen valituissa opinnoissa
 • syventää instrumentin hallinnan taitojaan ja musiikillista ilmaisuaan sekä muita taitokuvauksissa ilmaistuja tavoitteita
 • osaa arvioida omia vahvuuksiaan, oppimisen tapojaan ja edistymistään suullisesti ja kirjallisesti
 • oppii soveltamaan musiikin hahmotusaineissa opittua omassa soitossaan (esim. harmonia-, muoto-, ja tyylianalyysi)
 • esiintyy yksin ja yhdessä muiden kanssa erilaisissa tilaisuuksissa
 • syventää musiikin tuntemustaan laajasti ja monipuolisesti
 • suunnittelee ja toteuttaa lopputyön ohjatusti
Osaamisen osoittaminen

Oppilas antaa osaamisestaan näytteen, joka on laajan oppimäärän lopputyö.

Näytteestä annettavasta suullisesta palautteesta annetaan myös kirjallinen tiivistelmä. Arvioinnissa voidaan käyttää samoja tapoja kuin perusopinnoissa. Taidonnäytteeseen oppilaalla on mahdollisuus koostaa itselleen mielekäs kokonaisuus pääaineessa, yhteismusisoinnissa, musiikin hahmotusaineissa sekä valinnaisissa opintojaksoissa opituista tiedoista ja taidoista.

Syventävien opintojen loppuun saattaminen antaa oppilaalle musiikin laajan oppimäärän päättötodistuksen. Lopputyön arviointiryhmä kootaan lopputyön sisällön ja laajuuden mukaan sisältäen oman opettajan lisäksi vähintään kaksi arvioijaa.