Oppilaan opas


Opiskelu musiikkiopistossa

Musiikkiopistossa opiskeleminen edellyttää säännöllistä osallistumista omille soitto- tai laulutunneille sekä päivittäistä kotiharjoittelua. Tämän lisäksi oppilas osallistuu yhteismusisointiin ja musiikin hahmotusaineiden tunneille. Opintojen alkuvaiheessa opetus voidaan järjestää yksilöopetuksena tai yksilö- ja ryhmäopetuksen yhdistelmänä. Opettaja valitsee kullekin oppilaalle tämän parasta oppimista ja etenemistä tukevan opetusmuodon.

Kotiharjoittelu

Kotiharjoittelu on instrumentin opiskelussa välttämätöntä. Vanhempien tuki kotiharjoittelussa on tärkeää, ja apua tarvitaan varsinkin instrumenttiopintojen alkutaipaleella. Tärkeintä kotiharjoittelussa on säännöllisyys ja mahdollisuus tehdä harjoittelu keskittyneesti rauhallisessa ympäristössä.

Yhteismusisointi

Yhteismusisointi on tärkeä osa musiikin taiteen perusopetusta. Oma opettaja ohjaa oppilaan oikeaan yhteismusisointiryhmään kauden alussa.

Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineiden (muha) opiskelu kuuluu musiikkiopisto-opintoihin 9-vuotiaasta lähtien. Muhaopinnot kehittävät oppilaan muusikkoutta ja musiikin ymmärtämistä monipuolisesti ja tukevat soitonopiskelua.
Jos oppilas on suorittanut muha-opintoja muualla, ei niitä lueta suoraan hyväksi. Oppilaan osaaminen testataan ja oppilas ohjataan taitotasoaan vastaavaan muharyhmään tai sovitaan muu tapa, jolla oppilas voi täydentää muha-opintojaan.

Esiintymiset

Oppilaat esiintyvät muun muassa erilaisissa Juvenalian oppilaskonserteissa niin musiikkiopiston omissa tiloissa kuin muuallakin – yksin ja yhdessä. Esiintyminen kuuluu olennaisena osana taiteen perusopintoihin ja musiikinopiskeluun.

Konsertit

Sekä oma esiintyminen että muiden esiintymisten seuraaminen on tärkeä osa taiteen perusopetusta ja omaa opintopolkua. Seuraamalla toisia oivaltaa asioita, ja esiintymällä tuo oman musiikkinsa kaikkien nautittavaksi sekä mahdollistaa oivallukset toisille.

Puhelimen käyttö

Puhelinta ja muita mobiililaitteita käytetään tarvittaessa opettajan ohjeistamalla tavalla oppitunneilla, harjoituksissa sekä muissa Juvenalian tilaisuuksissa.

Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen on yksi tärkeä ovi musiikin maailmaan ja oman muusikkouden kasvuun. Musiikkia voi kuunnella esim. kotona, konserteissa ja muhatunneilla. Omasta soittoläksystä voi löytyä useita erilaisia versioita suoratoistopalveluista. Kuuntele ja vertaile, mitä mieltä olet!

Opintojen arviointi

Oppilas saa opinnoistaan jatkuvaa palautetta opettajaltaan soitto- ja laulutunneilla, yhteismusisoinnissa ja muhatunneilla. Taidonnäytteiden ja lukuvuosipalautteiden sekä muiden arvioitavien esiintymisten palaute tallennetaan oppilaan omaan tavoitetauluun-Juvenalian opintopolkuun, joka löytyy Eepoksesta.

Yhteydenpito

Yhteydenpito oppilaan kodin ja opettajan välillä on tärkeää ja helpottaa oppilaan opiskelua. Ongelmista kannattaa puhua avoimesti opettajan kanssa ja etsiä yhdessä ratkaisua kaikkien tilanteet huomioiden. Myös hallintoon ja rehtoreihin voi olla yhteydessä tilanteen mukaan.

Musiikkiopisto ja muut harrastukset

Musiikkiharrastusta mietittäessä on hyvä ottaa huomioon, että soittotunnin lisäksi soittoharrastukseen kuuluu viikoittainen musiikin hahmotusaineiden tunti sekä yhteismusisointi. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukainen musiikkiharrastus vaatii sitoutumista, pitkäjänteisyyttä ja joskus valintaa muiden harrastusten välillä. Musiikkiharrastus kuitenkin myös antaa yhteisön, soitto- tai laulutaidon ja kanavan ilmaista itseä. Tämän lisäksi musiikkiopisto-opiskelu antaa monia elämätaitoja ja iloa.

Kuulon suojaaminen

Kuulo on muusikon ja musiikinopiskelijan tärkein työväline, ja sen suojaaminen kovalta, jatkuvalta sekä äkkinäiseltä melulta on tärkeää. Kuulon suojaamiseen harjoittelun aikana riittää 9–15 dB vaimentavat suojaimet, ja kovempaan meluun löytyy korvatulppia apteekista.

Musiikkiopisto-opintojen keskeyttäminen

Opinnot voidaan keskeyttää väliaikaisesti vain seuraavista syistä:
Maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen, vanhempainvapaa, vakava sairaus (lääkärintodistuksella) ja vaihto-opiskelu toisessa maassa.

Musiikkiopisto-opintojen keventäminen

Opintoja voidaan keventää väliaikaisesti määräajaksi sopimalla asiasta opettajan ja rehtorin tai apulaisrehtorin kanssa. Tällöin opintopaikka säilyy, ja lukukausimaksut maksetaan normaalisti.

Musiikkiopisto-opintojen lopettaminen

Musiikkiopisto-opintojen lopettamisesta ilmoitetaan jatkoilmoittautumisen yhteydessä oppilashallinto-ohjelman kautta.

Poissaolo tunnilta tai harjoituksista

Oppilaan poissaolosta tulee ilmoittaa suoraan opettajalle. Kun oppilas peruu tunnin, opettajalla ei ole korvausvelvollisuutta. Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan oppilaan poissaolon takia pitämättä jääneitä tunteja. Mikäli oppilas on kolme (3) perättäistä kertaa poissa syytä ilmoittamatta, menettää hän oppilaspaikkansa Juvenaliassa.

Opettajan poissaolo

Opettajan poissaolosta pyritään ilmoittamaan mahdollisimman aikaisin. Opettaja voi olla poissa lukuvuoden aikana kaksi kertaa, jonka jälkeen poissaolot korvataan. Muusta kuin opettajan sairaudesta johtuvat poissaolot korvataan joko sijaisjärjestelyin tai sovittuna ajankohtana oman opettajan pitäminä.

Oikeus oppilaspaikkaan musiikkiopistossa

Voit opiskella kerrallaan vain yhdessä musiikkioppilaitoksessa. Tämä koskee myös ammattiopintoja. Mikäli haluat kuitenkin opiskella Juvenaliassa, onnistuu se omakustanteisen avoimen opetuksen kautta.

Lukukausimaksut

Lukukausimaksu laskutetaan syys- ja kevätlukukaudella yhdessä erässä. Mikäli lukausimaksu ei ole maksettu eräpäivään mennessä tulee maksusta maksuhuomautus, jonka jälkeen laskun karhuaminen siirtyy Intrumille. Jos haluat siirtää eräpäivää tai maksaa laskun useammassa erässä ole yhteydessä laskutus@juvenalia.fi. Maksamattomat lukukausimaksut ovat este oppilaan opintojen jatkumiselle ja opinnot keskeytyvät, kunnes maksut on maksettu.
Voit anoa maksualennusta tai vapaaoppilaspaikkaa lukuvuoden alussa, katso tarkempi ohjeistus kohdasta maksualennukset.

Todistukset

Perusopintojen suorittamisesta voi saada todistuksen. Koko laajan oppimäärän suorittamisesta annetaan oppilaalle päättötodistus.

Jatkolukuvuosi

Kun oppilas saa päättötodistuksen taiteen perusopintojen laajan oppimäärän opinnoista, päättyvät hänen opintonsa musiikkiopistossa. Mikäli oppilas haluaa edelleen jatkaa opintojaan musiikkiopistossa, hän voi anoa jatkolukuvuotta jatkoilmoittautumisen yhteydessä. Jatkolukuvuosi on harkinnanvarainen ja myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.

Avoimet opinnot

Musiikkiopiston päättötodistuksen saatuaan voi musiikkiopintoja jatkaa Juvenalian avoimissa opinnoissa.

Vakuutukset

Oppilaat ovat tapaturmavakuutettuja Juvenalian opetustiloissa.

Maksualennus

Maksualennusta voi hakea syyskuun 15. päivään asti alla olevalla lomakkeella liitteineen. Maksualennus voidaan myöntää joko 50 % tai 100 % alennuksena. Maksualennus ei koske avoimen opetuksen opintoja eikä 140 € tai sitä pienempää lukukausimaksua. Alennukset myönnetään pääasiallisesti alle 18-vuotiaille oppilaille. Englanninkielinen maksualennuslomake löytyy tuition fees -sivulta. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.