Oppilaan opas


Opiskelu musiikkiopistossa

Musiikkiopistossa opiskeleminen edellyttää säännöllistä osallistumista omille soitto- tai laulutunneille sekä päivittäistä kotiharjoittelua. Tämän lisäksi oppilas osallistuu yhteismusisointiin ja musiikin hahmotusaineiden tunneille. Opintojen alkuvaiheessa opetus voidaan järjestää yksilöopetuksena tai yksilö- ja ryhmäopetuksen yhdistelmänä. Opettaja valitsee kullekin oppilaalle tämän parasta oppimista ja etenemistä tukevan opetusmuodon.

Kotiharjoittelu

Kotiharjoittelu on instrumentin opiskelussa välttämätöntä. Vanhempien tuki kotiharjoittelussa on tärkeää, ja apua tarvitaan varsinkin instrumenttiopintojen alkutaipaleella. Tärkeintä kotiharjoittelussa on säännöllisyys ja mahdollisuus tehdä harjoittelu keskittyneesti rauhallisessa ympäristössä.

Yhteismusisointi

Yhteismusisointi on tärkeä osa musiikin taiteen perusopetusta. Oma opettaja ohjaa oppilaan oikeaan yhteismusisointiryhmään kauden alussa.

Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineiden opiskelu kuuluu musiikkiopisto-opintoihin 9-vuotiaasta lähtien. Muualla suoritettuja muhaopintoja ei voi suoraan hyväksilukea, vaan oppilaan taitotaso testataan osaamisen tunnustamiseksi ja tunnistamiseksi ja oppilas ohjataan jatkamaan muhaopintojaan taitotasolleen sopivaan ryhmään.

Esiintymiset

Oppilaat esiintyvät muun muassa erilaisissa Juvenalian oppilaskonserteissa niin musiikkiopiston omissa tiloissa kuin muuallakin – yksin ja yhdessä. Esiintyminen kuuluu olennaisena osana taiteen perusopintoihin ja musiikinopiskeluun.

Konsertit

Sekä oma esiintyminen että muiden esiintymisten seuraaminen on tärkeä osa taiteen perusopetusta ja omaa opintopolkua. Seuraamalla toisia oivaltaa asioita, ja esiintymällä tuo oman musiikkinsa kaikkien nautittavaksi sekä mahdollistaa oivallukset toisille.

Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen on yksi tärkeä ovi musiikin maailmaan ja oman muusikkouden kasvuun. Musiikkia voi kuunnella kotona tai konserteissa. Omasta soittoläksystä voi löytyä useita erilaisia versioita suoratoistopalveluista. Kuuntele ja vertaile, mitä mieltä olet!

Opintojen arviointi

Oppilas saa opinnoistaan jatkuvaa palautetta oppitunneilla, ja näyttöjen sekä muiden arvioitavien esiintymisten palaute tallennetaan oppilashallinto-ohjelmaan. Tasolta toiselle etenevien musiikkiopisto-opintojen arviointi kokonaisuudessaan tallennetaan myös opintopolkujen tavoitetauluun. Instrumenttiopettaja antaa jatkuvaa palautetta oppilaan oppimisprosessista. Vastaavasti musiikin hahmotusaineiden opettaja arvioi muha-opintoja, ja yhteismusisoinnin opettaja antaa palautetta yhteismusisoinnin yhteydessä.

Musiikkiopisto ja muut harrastukset

Musiikkiharrastusta mietittäessä on hyvä ottaa huomioon, että soittotunnin lisäksi soittoharrastukseen kuuluu viikoittainen musiikin hahmotusaineiden tunti sekä yhteismusisointi. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukainen musiikkiharrastus vaatii sitoutumista, pitkäjänteisyyttä ja joskus valintaa muiden harrastusten välillä. Musiikkiharrastus kuitenkin myös antaa yhteisön, soitto- tai laulutaidon ja kanavan ilmaista itseä. Tämän lisäksi musiikkiopisto-opiskelu antaa monia elämätaitoja ja iloa.

Kuulon suojaaminen

Kuulo on muusikon ja musiikinopiskelijan tärkein työväline, ja sen suojaaminen kovalta, jatkuvalta sekä äkkinäiseltä melulta on tärkeää. Kuulon suojaamiseen harjoittelun aikana riittää 9–15 dB vaimentavat suojaimet, ja kovempaan meluun löytyy korvatulppia apteekista.

Musiikkiopisto-opintojen keskeyttäminen

Opinnot voidaan keskeyttää väliaikaisesti vain seuraavista syistä:
Maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen, vanhempainvapaa, vakava sairaus (lääkärintodistuksella) ja vaihto-opiskelu toisessa maassa.

Musiikkiopisto-opintojen keventäminen

Opintoja voidaan keventää väliaikaisesti määräajaksi sopimalla asiasta opettajan ja rehtorin tai apulaisrehtorin kanssa. Tällöin opintopaikka säilyy, ja lukukausimaksut maksetaan normaalisti.

Musiikkiopisto-opintojen lopettaminen

Musiikkiopisto-opintojen lopettamisesta ilmoitetaan jatkoilmoittautumisen yhteydessä oppilashallinto-ohjelman kautta.

Poissaolo tunnilta tai harjoituksista

Oppilaan poissaolosta tulee ilmoittaa suoraan opettajalle. Kun oppilas peruu tunnin, opettajalla ei ole korvausvelvollisuutta. Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan oppilaan poissaolon takia pitämättä jääneitä tunteja. Mikäli oppilas on kolme (3) perättäistä kertaa poissa syytä ilmoittamatta, menettää hän oppilaspaikkansa Juvenaliassa.

Opettajan poissaolo

Opettajan poissaolosta pyritään ilmoittamaan mahdollisimman aikaisin, ja opettaja on velvollinen korvaamaan oppitunnin kolmannesta poissaolokerrasta lähtien. Opettajan muusta kuin sairaudesta johtuvat poissaolot korvataan joko sijaisjärjestelyin tai sovittuna ajankohtana oman opettajan pitäminä.

Oikeus oppilaspaikkaan musiikkiopistossa

Voit opiskella kerrallaan vain yhdessä musiikkioppilaitoksessa. Tämä koskee myös ammattiopintoja. Mikäli haluat kuitenkin opiskella Juvenaliassa, onnistuu se omakustanteisen avoimen opetuksen kautta.

Todistukset

Perusopintojen suorittamisesta voi saada todistuksen. Koko laajan oppimäärän suorittamisesta annetaan oppilaalle päättötodistus.

Avoimet opinnot

Musiikkiopiston päättötodistuksen saatuaan voi musiikkiopintoja jatkaa Juvenalian avoimissa opinnoissa.

Vakuutukset

Oppilaat ovat tapaturmavakuutettuja Juvenalian opetustiloissa.

Yhteydenpito

Yhteydenpito oppilaan kodin ja opettajan välillä on tärkeää ja helpottaa oppilaan opiskelua. Ongelmista kannattaa puhua avoimesti opettajan kanssa ja etsiä yhdessä ratkaisua kaikkien tilanteet huomioiden. Myös hallintoon ja rehtoreihin voi olla yhteydessä tilanteen mukaan.