Laulun opintopolku


Laaja oppimäärä jaetaan perus- ja syventäviin opintoihin. Opintojen laskennallinen laajuus perusopinnoissa on 800 tuntia, syventävissä 500 tuntia. Laskennallisen laajuuden yksi tunti on 45 minuuttia. Opinnot jakautuvat opintokokonaisuuksiin, joita on perusopinnoissa kolme. Opintokokonaisuuteen kuuluvat pääaineopinnot, yhteismusisointi ja musiikin hahmotusaineet.

Pääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnotPääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnotPääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnotPääaineopinnot
Yhteismusisointi
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot
LopputyöOpiskelu on taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää. Opetuksessa, opiskelussa ja arvioinnissa noudatetaan opetushallituksen valtakunnallisten musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelmaperusteiden neljää tavoitealuetta, jotka ovat

  • esittäminen ja ilmaiseminen
  • kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
  • oppimaan oppiminen ja harjoittelu
  • säveltäminen ja improvisointi

Keskeistä opinnoissa on monipuolinen perehtyminen klassisen laulun perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Opintojen tärkeä tavoite on kannustaa oppilasta musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen, monimuotoiseen luovuuteen ja oman musiikillisen identiteetin löytymiseen.

Kun oppilas on tehnyt kaikki opintokokonaisuudet sisältäen yhteismusisoinnin ja musiikin hahmotusaineiden opinnot, hän saa opinnoistaan päättötodistuksen.

Sisältö ja työmuodot

Sisältöjen suunnittelussa painotetaan laulutaidon sekä ohjelmiston tuntemisen monipuolista kehittämistä oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet huomioon ottaen. Opettaja on oppilaan opintojen ohjaaja. Opintojen tavoitteet asetetaan yhdessä opettajan kanssa, ja niiden saavuttamista seurataan lukuvuosittain.

Opintokokonaisuuksien suunnittelun pohjana voidaan käyttää myös Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) ​instrumenttikohtaisia suosituksia​ ja sisältöjä.

PERUSOPINNOT 1 – ALKEISTASO

Yleiset tavoitteet

Opintokokonaisuuden aikana oppilas harjoittelee ja esittää aloittelijalle sopivaa, monipuolista, eri tunnelmia edustavaa ja lauluteknisiä perustaitoja kehittävää ohjelmistoa opettajansa tarpeelliseksi katsoman määrän. Ohjelmisto sisältää esim. suomalaisia kansanlauluja sekä laulusävellyksiä suomen- ja ruotsinkielellä (ulkomaisen oppilaan omalla äidinkielellä), aloittelijalle sopivia liedsävellyksiä 1700–1800-luvuilta sekä lauluja tai helppoja aarioita renessanssin ja barokin ajalta.

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Oppilas

  • harjoittelee opettajan antamien ohjeiden mukaisesti ja ymmärtää harjoittelun merkityksen
  • oppii kehittämään äänenkäyttönsä perustekniikkaa
  • haluaa oppia lisää musiikista ja laulamisesta
Esittäminen ja ilmaiseminen

Oppilas

  • on tutustunut klassisen laulun perustekniikkaan
  • on omaksunut erilaisia aloittelijalle sopivia teoksia
  • ilmaisee laulaen erilaisten sävellysten ja runojen tunnelmia
  • jäsentää laulamaansa musiikkia
  • käyttää musiikin perusvoimavaihteluita
  • säilyttää musiikin perussykkeen laulaessaan
  • on tutustunut laulusävellyksissä muutaman eri kielen ääntämisen alkeisiin
  • saa ohjausta esiintymiseen ja siihen valmistautumiseen
  • esiintyy erilaisissa tilaisuuksissa ja saa kokemusta
  • kokee iloa ja elämyksiä laulaessaan
Kuunteleminen ja hahmottaminen

Oppilas

  • lukee yksinkertaista nuottikuvaa ymmärtäen nuottiarvoja ja taukoja
  • hahmottaa yksinkertaisia musiikin perusrakenteita
  • on tutustunut klassiseen musiikkiin myös kuunnellen
  • osaa kuvailla kuulemaansa musiikkia
Improvisointi ja säveltäminen

Oppilas

  • tapailee musiikkia korvakuulolta ja voi halutessaan laulaa omia pieniä sävelmiään
Opetus- ja työmuodot
  • instrumenttiopetusta 45 min. viikoittain, opetukseen voi sisältyä myös ryhmäopetusta
  • musiikin hahmotusaineita
  • säännöllinen oma kotiharjoittelu opettajan antamien ohjeiden mukaisesti
  • esiintyminen lukuvuosittain
  • konserttikäynnit lukuvuosittain
  • osallistuminen yhteismusisointiin mahdollisuuksien mukaan

PERUSOPINNOT 2

Yleiset tavoitteet

Opintokokonaisuuden aikana oppilas harjoittelee ja esittää monipuolista, eri tunnelmia edustavaa ja lauluteknisiä perustaitoja kehittävää ohjelmistoa opettajansa tarpeelliseksi katsoman määrän. Ohjelmisto sisältää esim. suomalaisia kansanlauluja sekä laulusävellyksiä suomen- ja ruotsinkielellä (ulkomaisen oppilaan omalla äidinkielellä), liedsävellyksiä 1700- ja 1800-luvulta sekä lauluja tai helppoja aarioita renessanssin ja barokin ajalta.

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Oppilas

  • harjoittelee säännöllisesti opettajan antamien ohjeiden mukaisesti ja ymmärtää harjoittelun merkityksen
  • hyödyntää erilaisia harjoittelun tapoja
  • osaa tauottaa harjoitteluaan
  • voi halutessaan käyttää oman laulun tallentamista harjoittelunsa tukena
  • haluaa oppia lisää musiikista
Esittäminen ja ilmaiseminen

Oppilas

  • on kehittänyt klassisen laulun perustekniikkaansa
  • on omaksunut erilaisia, eri aikakausien sävellyksiä
  • ilmaisee laulaen erilaisten sävellysten ja runojen tyylejä ja tunnelmia
  • jäsentää laulamaansa musiikkia
  • käyttää musiikin voimavaihteluita musisoidessaan
  • käyttää erilaisia sävellysten tyylin ja luonteen edellyttämiä artikulointitapoja
  • säilyttää musiikin perussykkeen ja hallitsee temponvaihdokset
  • on tutustunut harjoittelemissaan laulusävellyksissä eri kielten ääntämiseen
  • esittää harjoittelemiaan ohjelmakokonaisuuksia yksin/yhdessä toisten kanssa
  • esiintyy erilaisissa tilaisuuksissa
  • kokee iloa ja elämyksiä musisoidessaan
Kuunteleminen ja hahmottaminen

Oppilas

  • lukee ja ymmärtää nuottikuvaa
  • hahmottaa musiikin perusrakenteita
  • on tutustunut eri tyylejä ja aikakausia edustavaan klassiseen​ ​musiikkiin myös kuunnellen (konserttikäynnit ja tallenteet)
  • osaa kuvailla kuulemaansa musiikkia
Improvisointi ja säveltäminen

Oppilas

  • improvisointia ja musisointia korvakuulolta niin haluttaessa ja oppilaan taidot huomioon ottaen

Opetus- ja työmuodot
  • instrumenttiopetusta 45 min​.​ viikoittain, opetukseen voi sisältyä myös ryhmäopetusta
  • musiikin hahmotusaineita
  • säännöllinen oma kotiharjoittelu opettajan antamien ohjeiden mukaisesti
  • esiintyminen lukuvuosittain
  • konserttikäynnit
  • osallistuminen yhteismusisointiin mahdollisuuksien mukaan
Osaamisen osoittaminen

Oppilas osoittaa opintokokonaisuuden aikana osaamisensa karttumista ja saa palautetta kehittymisensä tueksi monin tavoin ja monenlaisissa tilanteissa, kuten

  • lukuvuosittaisissa esiintymisissä konserteissa / oppilasilloissa / luokkatunneilla, tallenteilla tms. oppilaan opintoja ja edistymistä palvelevalla tavalla esittämällä oman Taitokonsertti 2:n
  • oppilas laatii konsertin ohjelman yhdessä opettajansa kanssa
  • konsertissa esitetään kolme eri tyylistä ja kielistä teosta ulkoa säestyksen kanssa (yhden teoksista voi esittää osana kamarimusiikkikokoonpanoa esim. lauluyhtyeessä)
Palautteen saaminen, oppimisen ja saavutetun osaamisen arviointi

Oppilas saa

  • jatkuvaa palautetta omalta opettajaltaan
  • palautetta joltakin toiselta opettajalta niin sovittaessa kerran lukuvuodessa esim. oppilasillan / konsertin yhteydessä
  • Taitokonsertti 2:n arvioivan palautteen omalta opettajaltaan ja toiselta opettajalta
  • arvioinnin kohteina ovat instrumentin tekninen hallinta, musiikillinen ilmaisu, ohjelmiston hallinta, esiintymistaidot sekä oppimisen ja harjoittelun taidot
  • arvioinnin yhteydessä oppilasta ohjataan tulevan painotusvaihtoehdon valinnassa o sanallinen palaute kirjataan oppilashallintojärjestelmään

PERUSOPINNOT 3

Yleiset tavoitteet

Opintojen tavoitteet asetetaan yhdessä opettajan kanssa ja niiden saavuttamista seurataan lukuvuosittain.

Opintokokonaisuuden aikana oppilas harjoittelee ja esittää monipuolista, eri tunnelmia edustavaa ja lauluteknisiä perustaitoja kehittävää ohjelmistoa opettajansa tarpeelliseksi katsoman määrän. Ohjelmisto sisältää esim. suomalaisia kansanlauluja sekä laulusävellyksiä suomen- ja ruotsinkielellä (ulkomaisen oppilaan omalla äidinkielellä), liedsävellyksiä 1700- ja 1800-luvulta sekä lauluja tai helppoja aarioita renessanssin ja barokin ajalta. Lisäksi oppilas on tutustunut Vaccain vokaliiseihin (Vaccai: Metodo Pratico, numerot: I b, II b, V, VII ja VIII a) tai muihin opettajan sopiviksi katsomiin Vaccain vokaliiseihin.

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Oppilas

  • harjoittelee säännöllisesti opettajan antamien ohjeiden mukaisesti ja ottaa vastuuta edistymisestään
  • hyödyntää erilaisia harjoittelun tapoja
  • osaa tauottaa harjoitteluaan ja tehdä palauttavia harjoituksia
  • käyttää oman laulun tallentamista harjoittelunsa tukena
  • asettaa tavoitteita oppimiselleen ja arvioi niiden saavuttamista yhdessä opettajansa kanssa sekä ottaa vastaan palautetta
  • haluaa oppia lisää musiikista
Esittäminen ja ilmaiseminen

Oppilas

  • on kehittänyt klassisen laulun perustekniikkaansa
  • on omaksunut erilaisia, eri aikakausien sävellyksiä
  • ilmaisee laulaen erilaisten sävellysten ja runojen tyylejä ja tunnelmia
  • jäsentää laulamaansa musiikkia
  • käyttää musiikin voimavaihteluita musisoidessaan
  • käyttää erilaisia sävellysten tyylin ja luonteen edellyttämiä artikulointitapoja
  • säilyttää musiikin perussykkeen ja hallitsee temponvaihdokset
  • on tutustunut harjoittelemissaan laulusävellyksissä eri kielten ääntämiseen
  • esittää harjoittelemiaan ohjelmakokonaisuuksia yksin/yhdessä toisten kanssa
  • esiintyy erilaisissa tilaisuuksissa
  • kokee iloa ja elämyksiä musisoidessaan
Kuunteleminen ja hahmottaminen

Oppilas

  • lukee ja ymmärtää nuottikuvaa
  • ymmärtää musiikin perusrakenteita
  • tunnistaa sävellajeja ja kuuntelee harmonioita
  • tarkkailee sävelpuhtautta
  • on tutustunut eri tyylejä ja aikakausia edustavaan ​klassiseen​ ​musiikkiin myös kuunnellen (konserttikäynnit ja tallenteet)
  • osaa kuvailla ja jäsentää kuulemaansa musiikkia
Esittäminen ja ilmaiseminen
  • on kehittänyt ​klassisen laulun ​perustekniikkaansa
  • tuntee monipuolista, eri aikakausia ja tyylejä edustavaa laulumusiikkia
  • ilmaisee itseään musiikin keinoin ja ilmentää erilaisten sävellysten ja runojen tyylejä ja tunnelmia
  • hahmottaa musiikillisia kokonaisuuksia
  • käyttää musiikin voimavaihteluita ja artikulointitapoja
  • käsittelee rytmejä ja tempoja selkeästi
  • on tutustunut harjoittelemissaan laulusävellyksissä eri kielten ääntämiseen
  • esittää harjoittelemiaan ohjelmakokonaisuuksia yksin ja yhdessä toisten kanssa
  • esiintyy erilaisissa tilaisuuksissa ja hallitsee luontevan lavakäyttäytymisen
  • kokee iloa ja elämyksiä musisoidessaan
Improvisointi ja säveltäminen

Oppilas

  • improvisoi ja keksii omia sävelmiä ja musisoi korvakuulolta niin halutessaan, taidot huomioon ottaen

Opetus- ja työmuodot
  • instrumenttiopetusta 60 min viikoittain, opetukseen voi sisältyä myös ryhmäopetusta
  • musiikin hahmotusaineita
  • säännöllinen oma kotiharjoittelu opettajan antamien ohjeiden mukaisesti
  • esiintyminen lukuvuosittain
  • konserttikäynnit lukuvuosittain
  • osallistuminen yhteismusisointiin vähintään lukuvuoden ajan (esim. liedseminaari, oopperaluokka, kuoro tai yhtyeet)
Osaamisen osoittaminen

Oppilas osoittaa opintokokonaisuuden aikana osaamisensa karttumista ja saa palautetta kehittymisensä tueksi. Tasolta toiselle siirtyminen tapahtuu osaamisen osoittamisen  taidonäyttein

  • lukuvuosittaisissa esiintymisissä joko konserteissa / oppilasilloissa / luokkatunneilla, tallenteilla tms. oppilaan opintoja ja edistymistä palvelevalla tavalla
  • konsertin ohjelma suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa
  • taidonnäytekonsertissa oppilas esittää ohjelmakokonaisuuden säestyksen kanssa. Ohjelman tulee sisältää eri tyylejä, kieliä ja tunnelmia oppilaan harjoittelemasta ohjelmistosta. Yhden teoksen voi esittää osana kamarimusiikkikokoonpanoa esim. lauluyhtyeessä.
Palautteen saaminen, oppimisen ja osaamisen arviointi

Oppilas saa

  • jatkuvaa palautetta omalta opettajaltaan
  • palautetta joltakin toiselta laulunopettajalta niin sovittaessa esim. oppilasillan / konsertin yhteydessä
  • laatii itsearvioinnin Taitokonsertin arviointikeskustelua varten
  • saa Taitokonsertti 3:n arvioivan palautteen ​omalta opettajaltaan ja kahdelta toiselta laulunopettajalta arvioinnin kohteina ovat instrumentin tekninen hallinta, musiikillinen ilmaisu, ohjelmiston hallinta, esiintymistaidot sekä oppimisen ja harjoittelun taidot
  • arvioinnin yhteydessä oppilasta ohjataan syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehdon valinnassa
  • sanallinen palaute kirjataan oppilashallintojärjestelmään
Opintojakson korvaava aiempi suoritus

Laulun peruskurssi / tasosuoritus 1

SYVENTÄVÄT OPINNOT – SOLISTINEN LAULU

Tavoitteet ja sisältö

Opintojen tavoitteet asetetaan yhdessä opettajan kanssa ja niiden saavuttamista seurataan lukuvuosittain.

Opintokokonaisuuden aikana oppilas harjoittelee ja esittää monipuolista, eri tunnelmia ja tyylikausia edustavaa ja lauluteknisiä perustaitoja kehittävää ohjelmistoa opettajansa tarpeelliseksi katsoman määrän. Ohjelmiston tulee sisältää:

  • laulusävellyksiä suomen- ja ruotsinkielellä (ulkomaisen oppilaan omalla äidinkielellä)
  • liedsävellyksiä 1700- ja 1800-luvulta
  • lauluja ja aarioita renessanssin ja barokin ajalta
  • myöhäisromanttisia, impressionistisia tai vielä uudemman tyylistä sävellyksiä
  • pohjoismaisia (ei suomalaista) lauluja
  • kantaatti-, oratorio-, ooppera- tai operettiaarioita ja/tai musikaali- ja laulunäytelmäsävelmiä

Lisäksi oppilas on tutustunut Vaccain vokaliiseihin (Vaccai; Metodo Pratico, numerot: Ia, IIa, III, IVa, IVb, VI, VIIIb ja IXa). Oppilas voi halutessaan myös näiden lisäksi laulaa opettajan hyväksi katsomia Vaccain vokaliiseja.

Esittäminen ja ilmaiseminen

Oppilas

  • hallitsee ​klassisen laulun perustekniikkaa ja kehittää edelleen instrumenttitaitojaan
  • tulkitsee monipuolista, eri aikakausia ja tyylejä edustavaa laulumusiikkia
  • ilmaisee musiikkia omakohtaisesti ja tulkitsee erilaisten sävellysten ja tekstien tyylejä ja tunnelmia
  • hahmottaa ja osaa muotoilla musiikillisia kokonaisuuksia ja melodialinjoja
  • käyttää musiikin voimavaihteluita ja artikulointitapoja vivahteikkaasti
  • käsittelee rytmejä ja tempoja selkeästi
  • on kehittänyt harjoittelemissaan laulusävellyksissä eri kielten artikulointia ja ääntämistä
  • esittää harjoittelemiaan ohjelmakokonaisuuksia yksin ja erilaisissa kokoonpanoissa
  • esiintyy erityyppisissä tilaisuuksissa, kykenee musiikilliseen vuorovaikutukseen ja hallitsee luontevan lavakäyttäytymisen
  • kokee iloa, elämyksiä ja kehittymistä musisoidessaan
Oppimaan oppiminen ja harjoittelu
  • harjoittelee säännöllisesti ja itsenäisesti opettajan antamien ohjeiden mukaisesti ja ottaa vastuuta edistymisestään
  • kykenee ylläpitämään aiemmin oppimaansa ohjelmistoa
  • hyödyntää erilaisia harjoittelun tapoja ja tekniikoita
  • osaa tauottaa harjoitteluaan ja tehdä palauttavia harjoituksia
  • käyttää oman laulun tallentamista harjoittelunsa tukena
  • asettaa tavoitteita oppimiselleen ja arvioi niiden saavuttamista yhdessä opettajansa kanssa sekä ottaa vastaan palautetta
  • haluaa oppia monipuolisesti lisää musiikista
Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
  • lukee, ymmärtää ja tulkitsee nuottikuvaa
  • ymmärtää musiikin perusrakenteita
  • tunnistaa sävellajeja ja kuuntelee harmonioita
  • tarkkailee ja osaa korjata sävelpuhtautta
  • on tutustunut eri tyylejä ja aikakausia edustavaan​ klassiseen ​musiikkiin myös kuunnellen (konserttikäynnit ja tallenteet)
  • osaa kuvailla ja jäsentää kuulemaansa musiikkia
Säveltäminen ja improvisointi
  • improvisoi ja keksii sävelmiä ja rytmiaiheita yksin ja yhdessä ja musisoi korvakuulolta
Opetus- ja työmuodot
  • instrumenttiopetusta 60 min. viikoittain, opetukseen voi sisältyä myös ryhmäopetusta
  • säännöllinen oma kotiharjoittelu opettajan antamien ohjeiden mukaisesti
  • osallistuminen erilaisiin yhteismusisointikokoonpanoihin lukuvuosittain
  • mahdollisia erikoiskursseja opiston lukuvuosisuunnitelman mukaisesti
  • esiintyminen lukuvuosittain
  • konserttikäynnit lukuvuosittain
Osaamisen osoittaminen

Oppilas osoittaa opintokokonaisuuden aikana osaamisensa karttumista ja saa palautetta kehittymisensä tueksi monin tavoin ja monenlaisissa tilanteissa, kuten

  • lukuvuosittaisissa esiintymisissä joko opiston konserteissa / tilaisuuksissa, oppilasilloissa / luokkatunneilla, tallenteilla tms. oppilaan opintoja ja edistymistä palvelevalla tavalla
  • oman instrumenttiryhmänsä erikoiskurssien yms. yhteydessä esittämällä lopputyönään oman osuutensa yhteismusisointiesiintymisessä (esim. liedduo, lauluyhtye tai ensemble) opintokokonaisuuden päätteeksi. Esityksen ja harjoitusperiodin yhteydessä arvioidaan myös instrumenttitaidot painotuksen mukaisesti. Lisäksi oppilas esittää nuoteista säestyksen kanssa kaksi harjoittelemistaan Vaccain vokaliiseista (arvotaan). Tarvittaessa osaamisen voi osoittaa useammassa tilaisuudessa.
Palautteen saaminen, oppimisen ja osaamisen arviointi

Oppilas saa

  • jatkuvaa palautetta omalta opettajaltaan
  • jatkuvaa palautetta yhteismusisoinnin opettajalta
  • laatii itsearvioinnin lopputyön arviointikeskustelua varten
  • saa opintokokonaisuuden päättävän yhteismusisointiesiintymisen jälkeen arvioivan palautteen omalta opettajaltaan ja kahdelta toiselta opettajalta
  • arvioinnin kohteina ovat yhteismusisoinnissa tarvittavat yleiset ja musiikilliset vuorovaikutustaidot, instrumentin tekninen hallinta, musiikillinen ilmaisu, ohjelmiston hallinta sekä oppimisen ja harjoittelun taidot
  • sanallinen palaute kirjataan oppilashallintojärjestelmään
Opintokokonaisuutta korvaava aiempi suoritus

Laulun D-kurssi / laulun I kurssi