Musiikin hahmotustaitojen opintopolku


Opiskelu on taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää. Opetuksessa, opiskelussa ja arvioinnissa noudatetaan opetushallituksen valtakunnallisten musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelmaperusteiden neljää tavoitealuetta, jotka ovat

  • esittäminen ja ilmaiseminen
  • kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen
  • oppimaan oppiminen ja harjoittelu
  • säveltäminen ja improvisointi

Musiikin hahmotusaineiden tunneilla opiskellaan musiikin teoriaa, säveltapailua, taidekasvatusta, musiikin kuuntelua, säveltämistä, sovittamista ja keksimistä, yhdessä soittamista ja laulamista. Lisäksi tunneilla tutkitaan musiikin historiaa, havainnoidaan musiikillisia yksityiskohtia ja kokonaisuuksia, tutustutaan musiikin tyyleihin ja musiikkiteknologian alkeisiin. Sävellystehtävien ja muiden luovien tehtävien kautta oppilas saa valmiuksia ilmaista itseään musiikillisesti.

Ryhmässä opetellaan työskentelemään yhdessä ja itsenäisesti muita kunnioittaen ja kannustaen. Opintojen tavoitteena on auttaa oppilasta löytämään oma äänensä muusikkona ja hyödyntämään tunneilla opiskeltuja asioita omassa musiikkiharrastuksessaan.

Opeteltavia asioita lähestytään monipuolisesti: laulaen, solmisoiden, luokkasoittimia tai omaa sointinta soittaen, liikkuen, aktiivisesti kuunnellen ja kirjoittaen. Oppilaiden itse tekemiä säestyksiä, sävellyksiä ja sovituksia sekä oppilaiden omia soittokappaleita hyödynnetään oppimateriaalina. Ryhmät osallistuvat myös konsertteihin esiintyjinä ja kuuntelijoina.

Musiikin hahmotusaineiden opinnot aloitetaan pääsääntöisesti 8‒9-vuotiaana. Ryhmien kokoonpano pyritään säilyttämään samana opintojen edetessä, mutta oppilaat voivat edetä opinnoissaan myös yksilöllisesti. Opinnoissa tehdään yhteistyötä orkesterien, kuorojen, tietyn soitinryhmän ja musiikkileikkikoulun kanssa.

Oppilas osallistuu musiikin hahmotusaineiden ryhmätunnille viikoittain. Läsnäolo tunneilla ja sovittujen tehtävien tekeminen on tärkeä osa oppimisprosessia. Muhataitoja oppii tekemällä.

Osaamisen osoittaminen

Oppilas osoittaa osaamistaan pääsääntöisesti tuntitehtävien ja kotitehtävien kautta. Osaamista voidaan todentaa myös erilaisilla projektitöillä, portfolioilla, ohjelmistotehtävillä, suullisesti tai esiintymällä konsertissa.

Arviointi

Musiikin hahmotusaineiden osaamista arviointi on jatkuvaa ja perustuu oppilaan läsnäoloon, tuntityöskentelyyn ja tehtävien tekemiseen.

Osaamisen osoittaminen eli oppimisen arviointi

 • itsearviointi
  • Oppilas arvioi osaamistaan ja työskentelyään tunneilla tai erikseen annettujen tehtävien avulla.
 • vertaisarviointi
  • Ryhmässä harjoitellaan arvioimaan yhteistä työskentelyä ja antamaan oppimista eteenpäin vievää positiivista palautetta. Tunneilla oppilas oppii ymmärtämään, että hänen toimintansa vaikuttaa koko ryhmän yhteiseen lopputulokseen.
 • asiantuntija-arviointi
  • Opettaja antaa säännöllisesti palautetta oppilaan työskentelystä ja edistymisestä. Arvioinnissa opettaja tuo esiin vahvuuksia ja kehitettäviä puolia.
Arviointikriteerit
  • Tuntityöskentely
  • Sovitut tehtävät

PERUSOPINNOT 1
– MUHA 1 & 2

Yleiset tavoitteet

Oppilas harjaantuu toistamaan kuulemaansa ja lukemaansa rytmiä ja melodiaa sekä saa välineitä (esim. solmisaatio, tititointi) musiikin käsitteelliseen hahmottamiseen. Oppilas oppii työskentelemään itsenäisesti, ryhmän jäsenenä muita kunnioittaen ja kannustaen.

Perusopinnot 1 suoritettuaan oppilas:

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Oppilas

  • on tottunut säännölliseen harjoitteluun
  • osaa käyttää erilaisia harjoitteluvälineitä (esim. viivastoharava, sormiviivasto, käsimerkit, metronomi)
Esittäminen ja ilmaiseminen

Oppilas

  • on tottunut esittämään oppimaansa ja keksimäänsä tunneilla ja esityksissä
  • osaa kuvittaa ja kuvitella musiikkia
Kuunteleminen ja hahmottaminen

Oppilas

  • osaa erottaa duuri- ja molliasteikon kuulonvaraisesti
  • hahmottaa tasa- ja kolmijakoista rytmiä kuunnellen, toistaen, lukien ja kirjoittaen
  • hahmottaa melodiaa solmisoiden, soittaen ja viivastolla
  • hallitsee sävelnimet ja niiden järjestyksen
  • on harjoitellut asteikkoja ja etumerkintöjä tunnistaen ja kirjoittaen 2#:een ja 2b:een
Improvisointi ja säveltäminen

Oppilas

  • osaa keksiä lyhyitä musiikillisia ideoita
  • on kokeillut erilaisia tapoja tuottaa ääntä omalla äänellä ja erilaisilla soittimilla
Sisältö ja työmuodot

Oppitunneilla harjoitellaan musiikinhahmotustaitoja ryhmässä ja yksin: opiskellaan musiikin teoriaa ja säveltapailua elämyksellisesti ja toiminnallisesti: katsoen, kuunnellen, kirjoittaen, piirtäen, liikkuen, laulaen, soittaen ja tutkien. Kaikkia asioita opiskellaan elävää musiikkia havainnoiden tai itse musisoiden.

Osaamisen osoittaminen

Oppilas osoittaa osaamistaan jollain seuraavista tavoista:

  • Tuntityöskentely
  • Kirjalliset ja suulliset tehtävät
  • Projektityöt
  • Portfolio
  • Ohjelmistotehtävät
  • Suullisesti
  • Esiintymällä konsertissa
Arviointi

Opettajan oma arviointi oppilaan kanssa keskustellen sekä oppilaan itsearviointi.

PERUSOPINNOT 2
– MUHA 3 & 4

Yleiset tavoitteet

Oppilas vahvistaa valmiuksiaan hahmottaa musiikkia käsitteellisesti ja kuulonvaraisesti ja tutustuu monenlaiseen musiikkiin. Oppilas kehittää laulutaitoaan ja oppii käyttämään omaa ja muitakin soittimia musiikin hahmottamisen ja musiikin tekemisen apuna. Oppilas ottaa lisää vastuuta itsenäisestä työskentelystä ja omien hahmotustaitojen harjoittelusta. Hyvin toimiva ryhmä kannustaa oppimaan. Ryhmän kiinnostuksen kohteilla on vaikutusta painotettavien tehtävien ja työtapojen valintaan.

Perusopinnot 2 suoritettuaan oppilas:

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Oppilas

  • harjoittelee arvioimaan omaa oppimistaan ja edistymistään
  • hyödyntää oppimiaan tietoja ja taitoja esimerkiksi rytmeistä, sävellajeista ja harmoniasta
  • osaa harjoitella teoria-asioita ​(sävelnimet, asteikot, intervallit, kolmisoinnut)​ ​ainakin ​omalle soittimelleen ominaisella tavalla
Esittäminen ja ilmaiseminen

Oppilas

  • osaa iloita ja nauttia musiikin esittämisestä, kuuntelusta ja luomisesta
  • osaa sanoittaa kuulemaansa
  • kuvailla kuulemaansa silloinkin, kun siihen ei ole valmiita sanoja
Kuunteleminen ja hahmottaminen

Oppilas

  • osaa ​hahmottaa sykkeen etenemistä ja laskea tahteja
  • osaa lukea rytmitavuilla ja soittaa sujuvasti ohjelmistossa vastaantulleita rytmikuvioita (kokonuotista kuudestoistaosaan)
  • osaa kuunnella säveltasoja ja melodioita useilla eri sointiväreillä
  • soittaa ja solmisoi nuoteista ja ulkoa hyppyjäkin sisältäviä duuri- ja mollimelodioita – tunnistaa molliasteikon muodot (luonnollinen, harmoninen, melodinen)
  • osaa etumerkkien järjestyksen ja sävellajit 4#:een ja 4b:een saakka
  • osaa nuotintaa tunnilla harjoitellun tasoisia melodioita ohjatusti ainakin oman soittime​nsa mukaisille avaimille
  • osaa nimetä intervallit laatuineen opetellusta ohjelmistosta nuoteista ja kuulonvaraisesti
  • tunnistaa duuri- ja mollisoinnut kuulonvaraisesti ja nuoteista
  • on tutustunut sointujen erilaisiin merkintätapoihin
  • osaa soinnuttaa tonaalisen melodian perustehoisilla soinnuilla (toonika, dominantti, subdominantti)
  • osaa havainnoida kuunnellen ja nuotista lukien musiikillisia ilmiöitä
  • osaa havainnoida toiston, kontrastin ja paluun ilmenemistä soittamassaan tai kuuntelemassaan musiikissa
Improvisointi ja säveltäminen

Oppilas

  • osaa toimia erilaisissa rooleissa ryhmäimprovisaatiotilanteessa
  • osaa kehitellä muutamien tahtien mittaisia kokonaisuuksia
  • osaa soveltaa hahmotustunneilla oppimaansa omassa musiikillisessa keksinnässä
Sisältö ja työmuodot

Oppitunneilla harjoitellaan aiemmin opittuja peruskäsitteitä soveltaen ja syventäen ryhmässä ja yksin: opiskellaan musiikin teoriaa ja säveltapailua elämyksellisesti ja toiminnallisesti: kuunnellen, kirjoittaen, laulaen, soittaen, katsoen, tutkien, kuvaillen ja liikkuen. Kaikkia asioita opiskellaan elävää musiikkia havainnoiden tai itse musisoiden.

Osaamisen osoittaminen

Oppilas osoittaa osaamistaan jollain seuraavista tavoista:

  • Tuntityöskentely
  • Kirjalliset ja suulliset tehtävät
  • Projektityöt
  • Portfolio
  • Ohjelmistotehtävät
  • Suullisesti
  • Esiintymällä konsertissa
Arviointi

Opettajan oma arviointi oppilaan kanssa keskustellen sekä oppilaan itsearviointi.

PERUSOPINNOT 3
– MUHA 5 & MUSIIKIN KUUNTELU 6

Yleiset tavoitteet

Oppilas vahvistaa musiikin hahmotustaitojaan ja saa valmiudet syventäviin opintoihin. Hän kykenee ylläpitämään ja harjoittamaan hahmotustaitoaan itsenäisesti ja​ ​saa valmiuksia elinikäiseen musiikin harrastamiseen. Musiikin kuuntelun kurssilla oppilas ​saa eväitä aktiiviseen kuunteluun ja ​kiinnostuu länsimaisen taidemusiikin kuuntelusta sekä käy monenlaisissa konserteissa. Opinnoissa tutustutaan eri tyylikausien musiikkiin ja harjoitellaan erilaisia tapoja jäsentää ja sanallistaa kuulemaansa. Perusopinnot 3 -opintojen aikana oppilas​ ​oppii musiikin aktiiviseksi tekijäksi ja kuulijaksi: laulajana, soittajana ja konsertissa kävijänä.

Muha 5 -opinnot suoritettuaan ​oppilas:

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Oppilas

  • osaa arvioida omaa oppimistaan ja edistymistään
  • tuntee oman oppimisensa tavat ja vahvuudet
  • hyödyntää hahmotustunneilla oppimaansa tietoa esimerkiksi tahtilajeista, asteikoista, intervalleista ja soinnuista oman soittimen​sa​ harjoittelussa
  • osaa hahmottaa harjoittelemiensa teosten musiikillisia rakenteita (esim. lopukkeet) ja kokonaisuuksia
Esittäminen ja ilmaiseminen

Oppilas

  • iloitsee ja nauttii musiikin esittämisestä
  • osaa keskustella omista, yhteisistä ja muiden esityksistä ja eritellä niiden yksityiskohtia
  • osaa ets​iä ​rytmin ja melodian esittämiseen luontevan tempon ja fraseerauksen – osaa pitää osuutensa esityksestä koossa
  • löytää takaisin ryhmän mukaan ”tippumisen” jälkeen
Kuunteleminen ja hahmottaminen

Oppilas

  • hahmottaa, miten sykkeen mitta vaikuttaa rytmin kirjoitusasuun, työskentelee erilaisten tahtiosoitusten kanssa ja esittää sujuvasti rytmiä (kokonuotista kuudestoistaosakuvioihin sekä kahdeksasosatrioli)
  • solmisoi nuoteista, ulkoa ja kuulonvaraisesti tonaalista ja yhdessä sävellajissa pysyvää ohjelmistoa (esimerkiksi oman soittimensa kamarimusiikkiohjelmisto/kansanlaulut/kaanonit)
  • osaa nuotintaa yhdessä sävellajissa pysyvää melodiaa
  • ymmärtää sävellajit ja osaa käyttää molliasteikon eri muotoja (6. ja 7. asteiden korotusta tarvittaessa)
  • osaa etumerkkien järjestyksen ja paikat viivastolla sekä sävellajit 7#:een ja 7b:een saakka
  • pystyy seuraamaan kahta tai useampaa viivastoa laulaessaan, soittaessaan tai kuunnellessaan moniäänistä musiikkia
  • osaa hyödyntää intervallintuntemustaan työskennellessään melodian, sointujen ja moniäänisyyden parissa
  • tunnistaa yleisimpiä sointukulkuja ja osaa laatia perustehoisia sointuja hyödyntävän säestyksen omalla soittimella; osaa käyttää reaalisointu- ja astemerkintöjä
Improvisointi ja säveltäminen

Oppilas

  • osaa improvisoida osana ryhmää omista musiikillisista lähtökohdistaan muita kuunnellen ja muut huomioon ottaen
  • osaa sovittaa ja/tai säveltää lyhyitä kappaleita yksin tai ryhmätyönä hyödyntäen hahmotusaineissa oppimaansa
  • osaa nuotintaa omat ideansa
Sisältö ja työmuodot

Oppitunneilla harjoitellaan käytännön muusikkouden taitoja vahvistamalla nuotinlukutaitoja, laulaen, soittaen ja säveltäen. Moniäänisyyttä ja harmoniakäsitystä harjoitellaan esimerkiksi laulaen, sointuanalyysin avulla ja laatimalla säestyksiä erilaisin sointukierroin. Rytmien hahmottamista vahvistetaan kuunnellen, soittaen ja kirjoittaen.

Osaamisen osoittaminen

Oppilas osoittaa osaamistaan jollain seuraavista tavoista:

  • Tuntityöskentely
  • Kirjalliset ja suulliset tehtävät
  • Projektityöt
  • Portfolio
  • Ohjelmistotehtävät
  • Suullisesti
  • Esiintymällä konsertissa
Arviointi

Opettajan oma arviointi oppilaan kanssa keskustellen sekä oppilaan itsearviointi.


Musiikin kuuntelu -opinnot suoritettuaan ​oppilas:

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu
  • on osallistunut tunneille aktiivisesti ja säännöllisesti -on hoitanut sovitut tehtävät
  • osaa keskittyä kuuntelemiseen
Kuunteleminen ja hahmottaminen

Oppilas

  • osaa sanoittaa kuulemaansa (mm. tuntikeskustelut ja konserttiarviot)
  • osaa kuvailla kuulemaansa useiden musiikin osatekijöiden kannalta (esimerkiksi melodia, rytmi, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka, tunnelma)
  • on harjoitellut sanattomia keinoja havainnollistaa musiikkia (piirtäminen, liikkuminen)
  • tuntee musiikkiterminologiaa
  • ymmärtää musiikista kirjoitettua tekstiä (esimerkiksi käsiohjelmat)
  • tuntee klassisen musiikin tyylikaudet ja osaa hahmottaa kuulemastaan tyylipiirteitä
  • tutustuu ryhmän jäsenten soittimien keskeiseen ohjelmistoon
  • tuntee soittimia
Esittäminen ja ilmaiseminen
  • osaa arvioida kuulemaansa
  • osaa antaa palautetta kuulemastaan esityksestä suullisesti ja kirjallisesti -osaa perustella mielipiteensä
Improvisointi ja säveltäminen
  • on harjoitellut luovaa keksintää tyylillisesti rajallisessa ympäristössä (esimerkiksi moodit, klassinen teema)
Sisältö ja työmuodot

Musiikin kuuntelun kurssilla harjoitellaan tyylillisiin seikkoihin keskittyvää kuuntelua ja musiikista keskustelua. Oppilas osallistuu viikoittain ryhmätunnille yhden lukuvuoden ajan. Erilaisten tehtävien kautta harjoitellaan jäsenneltyä kuuntelemista ja kuunteluun keskittymistä. Kurssiin sisältyy konserttikäyntejä, keksintä- ja kirjallisia tehtäviä sekä esitelmä.

Arviointi

Näyttö koostuu kirjallisista tehtävistä, konserttiarvioista, sanastotentistä, esitelmästä ja kuuntelutentistä. Oppilas saa tehtävistä suullista tai kirjallista palautetta. Tunneilla harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia.

Musiikin kuuntelukurssin voi suorittaa myös itsenäisesti. Tällöin arviointi koostuu esseistä konserttiarvioista sekä kuuntelutentistä.

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Syventävien opintojen tavoitealueet ovat samat kuin perusopinnoissa. Syventävät opinnot muodostavat yhden opintokokonaisuuden.

Syventävissä opinnoissa oppilaan omavalintaiset opintopolut korostuvat. Syventävien opintojen opintokokonaisuus sisältää pääaineen lisäksi valinnaisia opintojaksoja yhteismusisoinnissa ja musiikin hahmotusaineissa. Oppilas voi valita myös opintoja muissa opiston tarjolla olevissa aineissa esim. toisessa instrumentissa, kuorolaulussa, liedissä ja erilaisissa taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavissa projekteissa kuten luova tuottaminen, ohjelmatekstit, muu kuvallinen tai kirjallinen esitys ja eri taideaineita yhdistävä projekti. Syventävät opinnot antavat valmiuksia musiikin ammattiopintoihin.

Syventävissä opinnoissa musiikin hahmotusaineiden oppiminen rakentuu perusopinnoissa saavutettujen tietojen ja taitojen pohjalle. Opintojen tarkoituksena on lujittaa ja laajentaa oppilaan osaamista musiikin hahmottamisen taidoissa.

Syventäviin opintoihin kuuluu lopputyö, jonka tavoitteet ja toteutus suunnitellaan yhteistyössä oppilaan ja opettajien kanssa. Lopputyö voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä syventävään osaamiseen valitulla osa-alueella.

Ammattiopintoihin tähtääville ja musiikin hahmotustaitojen syventämisestä kiinnostuneille opiskelijoille räätälöidään musiikin hahmotusaineiden Pro pro -opintoja.

Tavoitteet

Syventävien opintojen musiikin hahmotusaineiden opinnoissa tarkastellaan musiikkia kaikkine ominaisuuksineen. Musiikin hahmottamisen ja kuuntelemisen taitoja syvennetään tarkastelemalla yksityiskohtien ja kokonaisuuden suhdetta. Tämä auttaa oppilasta oman musiikillisen ilmaisun löytämisessä. Oppimaan oppimisen ja harjoittelun taidot syvenevät oman instrumenttitaidon nivoutuessa musiikin käsitteelliseen hahmottamiseen. Oppilas kehittää musiikin rakenteellista ymmärrystään myös sävellys- ja improvisaatiotehtävien kautta.

Tavoitteena on ohjata ja kannustaa oppilasta

  • musiikin rakenteiden ja tyylien tuntemukseen
  •  ​improvisointiin, sovittamiseen ja oman musiikin säveltämiseen
  • kartuttamaan hahmotustaitoja: sointukulut, transponointi, nuotinluku
  • ​hyödyntämään hankittuja musiikin hahmotustaitoja ja musiikin historian tuntemusta omassa musiikin tekemisessä
  • asettamaan itselleen uusia musiikillisia tavoitteita
  • löytämään omat musiikilliset vahvuudet, harjoittelun ja omaksumisen tavat
  • arvioimaan edistymistään
  • huolehtimaan hyvästä ergonomiasta ja fyysisestä kunnosta sekä kuulonsuojelusta
  • tutustumaan laajasti taidemusiikkiin, käymään konserteissa ja kuuntelemaan monipuolisesti erilaista musiikkia sekä kiinnostumaan myös taiteidenvälisistä mahdollisuuksista
  • seuraamaan musiikkielämän tapahtumia
  • ottamaan selvää musiikin tekemisen ja esittämisen tekijänoikeuksista sekä siitä, mitä vaikutuksia tällä on omaan musiikin tekemiseen
  • saamaan valmiuksia myös ammattiopintoihin

Tavoitteiden saavuttamiseksi oppilas

  • osaa arvioida omia vahvuuksiaan, oppimisen tapojaan, edistymistään suullisesti ja kirjallisesti – syventää musiikin tuntemustaan laajasti ja monipuolisesti
  • suunnittelee ja toteuttaa lopputyön ohjatusti
Sisältö ja työmuodot

Syventävissä opinnoissa on yksi pakollinen Musiikin hahmotus -opintojakso. Tämän jälkeen oppilaalla on mahdollisuus valita omaa lopputyötään tukevia opintoja, esim. musiikkiteknologia. Opetusta annetaan sekä yksilö- että ryhmäopetuksena.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Oppilas antaa osaamisestaan näytön, joka on laajan oppimäärän lopputyö.

Näytöstä annettavasta suullisesta palautteesta annetaan myös kirjallinen tiivistelmä. Arvioinnissa voidaan käyttää samoja tapoja kuin perusopinnoissa. Näyttöön oppilaalla on mahdollisuus koostaa itselleen mielekäs kokonaisuus pääaineessa, yhteismusisoinnissa, musiikin hahmotusaineissa sekä valinnaisissa opintojaksoissa opituista tiedoista ja taidoista.

Lopputyön arviointiryhmä kootaan lopputyön sisällön ja laajuuden mukaan, sisältäen oman opettajan lisäksi vähintään kaksi arvioijaa.
Syventävien opintojen loppuun saattaminen antaa oppilaalle musiikin laajan oppimäärän päättötodistuksen.