Musiikkiteatterin opintopolku


Laaja oppimäärä jaetaan perus- ja syventäviin opintoihin. Opintojen laskennallinen laajuus perusopinnoissa on 800 tuntia, syventävissä 500 tuntia. Laskennallisen laajuuden yksi tunti on 45 minuuttia. Opinnot jakautuvat opintokokonaisuuksiin, joita on perusopinnoissa kolme. Opintokokonaisuuteen kuuluvat pääaineopinnot, yhteismusisointi ja musiikin hahmotusaineet.

PERUSOPINNOT 1

Pääaineopinnot
Ensemble
Musiikin hahmotusaineet

 
 PERUSOPINNOT 2

Pääaineopinnot
Ensemble
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot

 PERUSOPINNOT 3

Pääaineopinnot
Ensemble
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot

 SYVENTÄVÄT OPINNOT

Pääaineopinnot
Ensemble
Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot
Lopputyö

 Musiikkiteatterin opintojen tavoitteena on kehittää musiikkiteatterin tuntemusta sekä taitoja laulun, tanssin ja näyttelijäntyön saralla. Ryhmäopetuksessa oppilaat muodostavat ensemblen, joka valmistaa noin kaksi esitystä vuodessa. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle siirtyvää. Musiikkiteatterin opintopolku tukee identiteetin kasvua ja elämän monimuotoisuuden tutkailun taitoa sekä antaa pohjan elinikäiselle musiikin harrastamiselle ja valmiuksia musiikkiteatterin ammattiopintoihin hakeutumiseen. Viikoittaisen laulutunnin lisäksi oppilas osallistuu ensemble- ja musiikinhahmotusaineiden opetukseen. Musiikkiteatterin alaikäraja on noin 10 vuotta. 7–10 vuotiaille on tarjolla musiikkiteatterivalmennusta.

Osaamisen osoittaminen ja tasolta toiselle siirtyminen

Jokaisella tasolla opiskellaan kaksi vuotta tai pidempään. Kullekin tasolle on määritelty osaamisalueet, jotka tasolta toiselle siirryttäessä tulee hallita. Osaamisen osoittaminen tapahtuu taidonnäytteinä ensemblen jokavuotisissa esiintymisissä, luokkakonserteissa sekä mahdollisissa muissa esiintymistilanteissa. Syventävien opintojen lopuksi oppilas suunnittelee ja toteuttaa oman konsertin, joka koostuu musiikkiteatterin eri osa-alueista. Vaihtoehtoiset toteutusmuodot ovat mahdollisia ja käsitellään tapauskohtaisesti, mm. iso rooli Juvenalian musikaalissa on erinomainen lopputyö.

Arviointi

Arviointiin osallistuvat oma laulunopettaja sekä ensemble-opettajat, jotka antavat kaikista taidonnäytteistä palautetta. Oppilaat saavat myös toisiltaan vertaispalautetta onnistumisistaan ja kehittyneistä taidoistaan. Laulunopettajat käyvät oppilaan kanssa joka lukukauden päätteeksi reflektiokeskustelun, joka kirjataan Eepoksen “oman opettajan palaute”-kohtaan. Syventävien opintojen loppukonsertista oppilas saa palautteen oman opettajan lisäksi näyttelijäntyön opettajalta, musiikkiteatterin toiselta laulunopettajata sekä ulkopuoliselta arvioijalta.

LIEKKI
PERUSOPINNOT 1
Lapset (4. luokasta ylöspäin)

Ryhmäopetusta kahden opettajan johdolla 90min/vko
Omat laulutunnit pareittain tai yksilötunnit
Musiikin hahmotusaineet

Tavoitteet ja sisällöt
Musiikkiteatterituntemus

Tutustutaan musiikkiteatteriin taidemuotona ja sen eri osa-alueisiin. Tutustutaan piirrettyihin elokuviin pohjaaviin sekä lapsinäyttelijöitä sisältäviin musikaaleihin ja inspiroidutaan monenlaisista musikaaleista. Oppilailla on ensimmäisen vuoden jälkeen kuva siitä, mitä he opiskelevat opiskellessaan “musiikkiteatteria”.

Laulu

Opintojen aikana oppilas kokoaa oman 10 laulun ohjelmiston, joka pohjaa laulutunneilla laulettuihin ja esityksiä varten harjoiteltuihin kappaleisiin. Ohjelmisto koostuu erityylisistä ja -tempoisista musikaali- ja animaatiokappaleista.

Instrumentinhallinta

Oppilas tutustuu ja harjoittelee kehon tasapainoista linjausta ja aktiivisuutta, sekä sävelpuhtautta. Opetellaan hyvää artikulaatiota ja sen vaikutusta sekä laulamiseen että näyttelemiseen.

Laulun kautta näytteleminen

Oppilas ymmärtää kuka laulaa, kenelle ja missä tilanteessa laulu tapahtuu. Oppilas ottaa selvää ja miettii miltä roolihenkilöstä tuntuu laulun aikana.

Ensemblelaulu

Oppilaat harjoittelevat yhdessä laulamista, helppoa moniäänisyyttä ja toisten kuuntelua.

Näyttelijäntyö

Oppilas tutustuu näyttelijäntyön perusteisiin: läsnäolo, kuunteleminen ja reagointi.

Oppilas harjoittelee roolihahmon rakentamista: keho, ääni ja ajattelu.

Oppilas harjoittelee kohtauksen rakentamista.

Työskentelytapoja ovat improvisaatio, valmis teksti tai ryhmän tuottama materiaali.

Liike/tanssi

Tavoitteet

Oppilas harjoittelee kehon tasapainoisen linjauksen hakemista, koordinaatiota ja tasapainon kehittämistä sekä voiman ja liikkuvuuden kasvattamista.

Sisältö

Helppojen koreografioiden harjoittelu annetusta mallista. Pääpainona koreografioissa on monipuolisen liikekielen ja liikeratojen käyttö. Oppilas harjoittelee tilan hahmottamista eli oman kehon suhdetta tilaan sekä muihin tilassa oleviin. Oppilas oppii myös tuottamaan omaa liikettä yksin tai ryhmässä sekä tutkimaan erilaisia liikelaatuja ja tapoja liikkua erilaisten pelien ja leikkien avulla.

Musiikin hahmotusainet

Oppilas osallistuu hahmotusaineiden tunneille Juvenalian muiden oppilaiden kanssa.

Hahmotusaineiden tasot 1 ja 2.

HEHKU
PERUSOPINNOT 2
Nuoret

Laulutunti
Ryhmäopetusta kahden opettajan johdolla 90min/vko
Musiikin hahmotusaineet

Tavoitteet ja sisällöt
Musiikkiteatterituntemus

Syvennetään musiikkiteatterin tuntemusta, tutkitaan miten eri elementit, musiikki/laulu, teksti, tanssi ja puvut sekä lavastus kuljettavat juonta eteenpäin ja palvelevat tarinankerrontaa. Tutustutaan nuorisomusikaaleihin ja tutkaillaan yksittäisen roolihenkilön kaarta musikaalin sisällä.

Laulu

Opintojen aikana oppilas kokoaa oman 15 laulun ohjelmiston, joka pohjaa laulutunneilla laulettuihin ja esityksiä varten harjoiteltuihin kappaleisiin. Ohjelmisto koostuu erityylisistä ja -tempoisista musikaali- ja animaatiokappaleista.

Instrumentinhallinta

Oppilas kehittää aiemmin oppimiaan taitoja ja tutustuu äänentuotto- ja hengityselimistöön sekä harjoittelee ilmanpaineen säätelyä ja tiivistä äänihuulisulkua eri korkeuksilla. Oppilas tutustuu tyylinmukaiseen äänenkäyttöön ja fraseeraukseen monipuolisen ohjelmiston kautta.

Laulun kautta näytteleminen

Harjoitellaan roolihenkilön ulkoista olemusta, miten käyttää tilaa ja mitä ilmaisee kehollaan ja ilmeillään. Mikä on kappaleen tunnelma, mihin tunnelmaan halutaan jättää kuulija kappaleen jälkeen. Syvennetään roolihenkilön tuntemuksia laulun aikana ja harjoitellaan, miten niitä voisi ilmaista yleisölle dynamiikan ja äänenvärin muutoksilla.

Ensemblelaulu

Harjoitellaan haastavampaa moniäänisyyttä, yhdenmukaista rytmiikkaa ja fraseerausta.

Näyttelijäntyö

Oppilas syventää taitojaan näyttelijäntyön perusteissa sekä tutustuu tahdonsuunnan merkitykseen näyttelijäntyössä. Oppilas harjoittelee roolihahmon rakennusta ja pyrkii yhdistämään kehon, äänen ja roolihahmon ajattelun näyttämöllä.

Oppilas hahmottaa esityksen dramaturgiaa ja oppiii ymmärtämään käänteen merkityksen tekstissä.

Työskentelytapoja ovat improvisaatio, sekä monologi- ja dialogitekstit.

Tanssi

Tavoite 

Oppilas hakee kehon tasapainoista linjausta, kehittää koordinaatiota ja tasapainoa sekä kasvattaa voimaa ja liikkuvuutta. Lisäksi oppilas harjoittelee tanssin perusliikkeitä ja tutustuu yleiseen tanssituntikäytäntöön (keskilattiaharjoitteet, kehonhuoltoharjoitteet, diagonaali- eli poikkilattiaharjoitteet, koreografiaharjoitteet)

Sisältö

Helppojen koreografioiden harjoittelu annetusta mallista. Koreografioissa aletaan tyylillisesti tutkia liikeilmaisua osana musiikkiteatterikerrontaa, jolloin koreografiat ovat usein suhteessa valittuun teokseen tai kappaleeseen sekä sen tarinaan tai siinä esiintyviin roolihenkilöihin. Harjoitellaan myös tilan hahmottamista eli oman kehon suhdetta tilaan sekä muihin tilassa oleviin. Oppilas oppii myös tuottamaan omaa liikettä yksin tai ryhmässä sekä tutkimaan erilaisia liikelaatuja ja tapoja liikkua erilaisten fyysisen teatterin ja improvisaatioteatterin harjoitteiden ohella.

Musiikin hahmotusaineet

Oppilas suorittaa hahmotusaineet 3. ja 4. tai aloittaa muha-opinnot joko “isojen aloittajien ryhmässä” muiden Juvenalian vanhempien oppilaiden kanssa tai mahdollisesti omassa “Muste-Muha” ryhmässä.

LOISTE
PERUSOPINNOT 3
Nuoret aikuiset

Laulutunti
Ensemble 2 x 2,5h /vko
Musiikin hahmotusaineet

Tavoitteet ja sisällöt
Musiikkiteatterituntemus

Oppilas tutustuu erilaisiin musiikkiteatterin alalajeihin, mm. suomalaiseen musiikkiteatteriin sekä teatterilauluihin ja laulelmiin. Musikaaleista syvennetään teos tietämystä ja tuntemusta ja oppilas tutustuu näyttämömusiikin historiaan, perinteisiin sekä tämän päivän vallitseviin ilmiöihin. Oppilas opettelee laulaja-näyttelijän tarvitsemaa teknistä terminologiaa sekä erilaisia laulun kautta näyttelemisen työkaluja.

Laulu

Opintojen aikana (po 3 ja so) oppilas kokoaa oman 40 laulun ohjelmiston, joka perustuu laulutunneilla laulettuihin ja esityksiä varten harjoiteltuihin kappaleisiin. Ohjelmiston kokoaminen valmistaa oppilasta esiintymään solistisesti sekä tukee oman konsertin valmistamista, joka toteutetaan syventävien opintojen lopuksi. Tavoitteena on tutustua musiikkiteatterin eri tyylisuuntiin monipuolisesti. Näyttämömusiikissa tulee olla “minä” esittäjänä, eli teemakappaleet ja ensemblenumerot eivät käy. Lisäksi musikaalikappaleet tulee valita eri aikakausilta. Ohjelmisto voi painottua eri kategorioihin oppilaan kiinnostuksen mukaisesti, kuitenkin pääpainon ollessa näyttämömusiikissa.

    • Legit
    • Contemporary/Belt
    • Animaatiot
    • Kotimainen laulelma ja musiikkiteatteri
    • Vapaavalintaiset (pop, rock, soul, jazz, klassinen, kansanmusiikki jne.)

Instrumentin hallinta

Oppilas harjoittelee erilaisia musiikkiteatterin äänenkäyttötapoja (legit, belt, twang ym.) ja ymmärtää niiden käyttötarkoituksia ja fysiologisia mekanismeja. Oppilas kehittää aiemmin oppimiaan taitoja ja harjoittelee mm. eripaksuisen äänihuulimassan käyttöä eri korkeuksilla, melismointia ja vibratoa.

Tyylit

Oppilas laulaa monipuolista musikaaliohjelmistoa. Oppilas harjoittelee groovea ja kolmimuunteisuutta, sekä tutustuu blues- ja pentatoniseen asteikkoon. Oppilas tutustuu suomalaisiin musiikkiteatteriesityksiin ja kappaleisiin.

Laulun kautta näytteleminen

Oppilas ymmärtää miltä roolihahmosta tuntuu ja miten hän reagoi tilanteeseen laulun aikana. Oppilas ymmärtää myös laulun kontekstin teoksessa sekä roolihenkilön kehityskaaren. Oppilas osaa itse miettiä, miten rakentaa kappaleen kohtauksen lavalle ja perustella omat näyttämölliset valintansa. Kiinnitetään erityistä huomiota kehonkieleen, kasvojen ilmaisuun sekä monipuoliseen äänenkäyttöön ja soundeihin.

Ensemblelaulu

Oppilas kykenee laulamaan itsenäisesti omaa stemmaansa, samalla näyttämöllä tanssien tai liikkuen. Oppilas hallitsee tyylin mukaisen fraseerauksen ja yhtenäisen soinnin.

Näyttelijäntyö

Oppilas hallitsee näyttelijäntyön perustaidot kuten läsnäolon, kuuntelemisen ja reagoinnin.

Ryhmätyöskentelyn lisäksi oppilas kehittää yksilöllisiä taitojaan hahmon ja roolin rakentamisessa. Oppilas hallitsee tekstin luvun perusteet ja osaa tehdä roolianalyysin ja määrittää roolihahmon tahdonsuunnan ymmärtäen sen merkityksen näyttelijäntyölle.

Oppilas syventää improvisaatiotaitojaan sekä tutustuu eri näyttelijäntyön metodeihin.

Työskentelytapoja ovat monologi, dialogi, pidemmät kokonaisuudet, improvisaatio ja ryhmän tuottama materiaali.

Tanssi

Tavoite

Oppilaan kehon tasapainoisen linjauksen hakeminen, koordinaation ja tasapainon kehittäminen sekä voiman ja liikkuvuuden kasvattaminen. Lisäksi oppilas omaksuu tanssin perusliikkeiden tunnistamisen, harjoittelun sekä yleisen tanssituntikäytännön tuntemisen. Oppilas alkaa tunnistaa erilaisten tanssityylien esteettisiä eroja sekä kykenee tuottamaan omaa liikettä.

Sisältö

Oppilaille pyritään tarjoamaan opetusta eri musiikkiteatterissa käytetyistä tanssilajeista, kuten jazz, show, steppi, moderni tanssi ja muut musikaaleissa käytetyt tyylit. Koreografiat ovat usein suhteessa valittuun teokseen tai kappaleeseen sekä sen tarinaan tai siinä esiintyviin roolihenkilöihin. Harjoitellaan myös tilan hahmottamista eli oman kehon suhdetta tilaan sekä muihin tilassa oleviin. Oppilas oppii myös tekemään omia lyhyitä koreografioita yksin tai ryhmässä sekä hyödyntämään tämänkaltaista työtä osana tarinankerrontaa ja ilmaisua.

Musiikin hahmotusaineet

Oppilas suorittaa muha-opinnot 1–5 erillisessä Muste-Muha ryhmässä.

LOISTE
SYVENTÄVÄT OPINNOT
Nuoret aikuiset

Laulutunti
Ensemble 2×2,5h/vko
Musiikin hahmotusaineet

Tavoitteet ja sisällöt
Musiikkiteatterituntemus

Oppilas syventää erilaisten musiikkiteatterin alalajien tuntemusta. Musikaalien saralla oppilas tutustuu vähemmän tunnettuihin teoksiin ja opettelee analysoimaan teoksia sekä roolihahmoja monelta kantilta. Oppilas tutustuu monipuolisesti musikaalinäyttelijän työnkuvaan, musiikin ja teatterin koulutusmahdollisuuksiin Suomessa ja ulkomailla sekä suomalaiseen teatteritarjontaan.

Laulu

Edellisellä tasolla aloitetun ohjelmiston kokoamista jatketaan. Kappaleet voivat olla haastavia ja moniulotteisia.

Lopputyö – Oma lauluilta: tavoitteet ja sisällöt 

Musiikkiteatterin syventävien opintojen lopputyönä oppilas suunnittelee ja toteuttaa oman noin 30 minuutin mittaisen konsertin ja kokoaa portfolion prosessista. Esityksen pääpaino on laulussa, mutta sen tulee sisältää myös puhuttua tekstiä ja liike-ilmaisua. Oppilas kehittää ilmaisuaan solistina ja pääsee osoittamaan laulun, tanssin ja näyttelijäntyön osaamistaan. Myös duo- ja pienryhmäohjelmiston tai oman bändin hyödyntäminen osana omaa lauluiltaa on mahdollista. Oppilas saa ohjausta tätä varten näty-opettajalta sekä omalta laulunopettajalta. Käytettävissä on myös musiikkiteatterin MD.

Instrumentinhallinta, tyylit ja laulun kautta näytteleminen

Oppilas kehittää aikaisemmin oppimiaan taitoja. Oppilas osaa valita eri lauluihin ja tyylilajeihin sopivat äänenkäyttötavat ja kykenee monipuoliseen äänelliseen ilmaisuun.

Oppilas osaa selvittää jokaisesta laulusta roolihenkilön tavoitteen/pyrkimyksen ja luoda kappaleeseen draamankaaren. Oppilas osaa valmistaa valitsemastaan kappaleesta eheän esityksen sekä äänenkäytöllisesti että fyysistä tilaa käyttäen. Oppilas osaa perustella äänenkäytölliset valintansa näyttelijäntyön näkökulmasta, eli yhdistää laulamisen ja näyttelijäntyön.

Ensemblelaulu

Oppilas kehittää aiemmin tunneilla harjoittelemiaan taitoja.

Näyttelijäntyö

Oppilas harjoittelee pidempien improvisoitujen kokonaisuuksien luomista ryhmässä sekä hyödyntää improvisaatiota tekstin kanssa työskennellessään.

Oppilas oppii käyttämään laulua tekstin ilmaisemisen välineenä monologin tavoin.

Oppilas tekee roolityötä itsenäisesti ja oppii tarjoamaan roolihahmostaan erilaisia näkökulmia, mahdollisuuksia ja tulkintoja.

Tanssi

Tavoite

Oppilas jatkaa edellä mainittujen taitojen kehittämistä ja syventämistä. Oppilas tunnistaa erilaisten tanssityylien esteettisiä eroja, tuntee eri tyylien kehityshistoriaa sekä niiden opiskelussa käytettävää terminologiaa. Oppilas tunnistaa liikeilmaisun osana musiikkiteatteri kerrontaa ja kykenee tarkastelemaan tätä osa-aluetta analyyttisesti. Oppilas kykenee myös tarvittaessa tuottamaan omaa liikettä osaksi omaa esiintymistään.

Sisältö

Oppilaille pyritään tarjoamaan opetusta eri musiikkiteatterissa käytetyistä tanssilajeista, kuten jazz, show, steppi, moderni tanssi ja muut musikaaleissa käytetyt tyylit. Koreografiat ovat usein suhteessa valittuun teokseen tai kappaleeseen sekä sen tarinaan tai siinä esiintyviin roolihenkilöihin. Harjoitellaan myös tilan hahmottamista eli oman kehon suhdetta tilaan sekä muihin tilassa oleviin. Oppilas oppii myös tekemään omia lyhyitä koreografioita yksin tai ryhmässä sekä hyödyntämään tämänkaltaista työtä osana tarinankerrontaa ja ilmaisua. Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa liikeilmaisussa ja on kykenevä omaan itsenäiseen harjoitteluun ja taiteelliseen työhön.

Musiikin hahmotusaineet

Oppilas suorittaa musiikin kuuntelu kurssin (Muku 6). Lisäksi SO musiikkianalyysi-kurssi.