Tasa-arvosuunnitelma


Lähtökohdat

Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609 / 1986 ja 232 / 2005). Tasa-arvon edistäminen työpaikalla on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa: luodaan ja vakiinnutetaan toimintatapoja, joilla varmistetaan tasa-arvon edistäminen.

Tasa-arvosuunnitelma edellytetään työnantajalta, jonka palveluksessa on yli 30 työntekijää. Musiikkiopisto Juvenalia on laatinut tasa-arvosuunnitelman lain asettaman velvoitteen mukaan.

Tasa-arvosuunnitelma on päivitetty vuonna 2019. Suunnitelman toteutumista arvioidaan ja päivitetään yhteistoimintaryhmänä toimivassa työsuojelutoimikunnassa vuosittain saatavan tilastotiedon ja päivittäisessä toiminnassa saadun palautteen perusteella. Palaute huomioidaan välittömästi toiminnassa.

Johdon sitoutuminen tasa-arvon edistämiseen

Musiikkiopisto Juvenalian kannatusyhdistyksen hallitus on hyväksynyt tasa-arvosuunnitelman. Musiikkiopiston johto sitoutuu omassa toiminnassaan tasa-arvosuunnitelman toteuttamiseen. Vastuu tasa-arvoisesta käytöksestä kuuluu koko työyhteisölle. Ongelmatilanteissa asia saatetaan esimiehen ja / tai työsuojeluorganisaation tietoon.

Tavoitteet

Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa henkilöstöjohtamista ja yhteistoimintaa. Tasa-arvon toteutuminen lisää työntekijöiden hyvinvointia ja oikeudenmukaisuuden kokemusta sekä ylläpitää työmotivaatiota.

Tasa-arvotyön painopistealueet

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

Palkkausta kehitetään pitkällä aikavälillä siten, että palkkaus on tasa-arvoinen miesten ja naisten välillä.

Perusteettomat palkkaerot poistetaan. Työn vaativuuden arvioinnin perusteet ovat yhtäläiset miehille ja naisille.
Palkkakartoitus laaditaan työsuhteen laadun perusteella. Päätoimisilla opettajilla ilmoitetaan palkkavertailussa myös kokemuslisiä kartuttavat työvuodet. Jos jossakin vertailtavassa ryhmässä on alle 5 jäsentä, vertailua ei tehdä yksityisyyden turvaamiseksi. Luottamusmiehellä on joka tapauksessa mahdollisuus varmistua edustamiensa työntekijöiden yhtäläisistä palkkausperusteista.

Työtehtävien muuttuessa päivitetään työn vaativuuden arviointi sekä tehtäväkohtaiset ja henkilökohtaiset palkanosat.

Johtaminen ja tehtävien jakaminen tasa-arvoisessa johtamiskulttuurissa

Tiedonkulku on tasapuolista kaikille työntekijöille. Vastuu tiedotuksesta ja tiedotuksen kehittämisestä on rehtorilla. Tiedonkulku varmistetaan säännöllisellä tiedottamisella sekä riittävällä määrällä työpaikkakokouksia. Vuorovaikutusta vahvistetaan antamalla ja vastaanottamalla palautetta; kaikkia kannustetaan antamaan palautetta. Kehityskeskusteluja järjestetään säännöllisesti.

Johtamista kehitetään työntekijöitä kannustavaksi. Työntekijöitä kannustetaan ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan. Miehille ja naisille taataan samanlaiset kouluttautumismahdollisuudet.

Työtehtävät jaetaan organisaatiossa keskustellen ja yhdessä neuvotellen. Keskusteleva suunnittelu toteutuu opetukseen ja tapahtumiin liittyvissä asioissa pedagogisessa johtoryhmässä ja aineryhmissä sekä työterveyteen, työhyvinvointiin ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa työsuojelutoimikunnassa. Työtehtäviä jaettaessa huomioidaan työn kuormittavuus; jokaiselle pyritään luomaan haastava ja monipuolinen työ. Työn sisällön mielekkyys varmistetaan kehityskeskusteluissa.

Luottamusmiehet ja johto huomioivat suunnittelussa ja päätöksenteossa lainsäädännön vaateet tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Ikätasa-arvo

Eri ikäisiä työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti iästä ja sukupuolesta riippumatta. Pitkään työelämässä olleiden taitoja ja kokemusta jaetaan nuoremmille. Nuorilta saatavaa uusinta osaamista hyödynnetään. Eri ikäisille annetaan mahdollisimman samanarvoisia työtehtäviä.

Perhevapailta ja muilta pitkiltä vapailta palaaville järjestetään tarvittaessa perehdytys.

Sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäiseminen

Työyhteisössä ei sallita minkäänlaista seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää eikä muutakaan epäasiallista kohtelua. Työpaikalla esimiesten tulee omalla esimerkillään edistää hyvää käytöstä.

Jokaisella on velvollisuus puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen. Tilanteen jatkuessa asiasta ilmoitetaan rehtorille tai työsuojeluvaltuutetulle. Rehtorin tai työsuojeluvaltuutetun on heti tiedon saatuaan puututtava asiaan.

Selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta (1.8.2019)

Henkilöstön sijoittuminen eri tehtäviin

Opettajat työsuhteen laadun mukaan

naiset

%

miehet

%

toimenhaltijat

13

68

6

32

päätoimiset tuntiopettajat

12

85

2

15

sivutoimiset tuntiopettajat

20

58

15

42


Naiset

N

%

kaikki

50

sivutoimisia tuntiopettajia

20

40

päätoimisia tuntiopettajia

12

24

toimenhaltijoita

13

26

htp-henkilöstöä

3

6

rehtorit

2

4


Miehet

M

%

kaikki

25

sivutoimisia tuntiopettajia

15

60

päätoimisia tuntiopettajia

2

8

toimenhaltijoita

6

24

htp-henkilöstöä

2

8

rehtorit

0

0


Palkkavertailu työsuhteen laadun mukaan naiset / miehet.

Toimenhaltijat:
Naiset palkka  3308,15 € / kk keskimäärin

Miehet palkka 3274,22 € / kk keskimäärin

Ero selittyy kelpoisuuseroilla sekä kokemuslisiin oikeuttavien työvuosien eroilla, jotka
perustuvat työehtosopimukseen.

Palkkavertailua päätoimisten tuntiopettajien osalta ei voi tehdä yksityisyyden vaarantumatta. Sivutoimisten tuntiopettajien osalta vertailu ei ole mielekäs, sillä palkka vaihtelee suuresti opettajien tuntimäärän mukaan. Htp-henkilöstön osalta palkkavertailua ei voi tehdä yksityisyyden vaarantumatta.

Prosessit tasa-arvon vahvistamiseksi

Hakumenettely

Uudet työntekijät kiinnitetään julkisen haun kautta. Kiinnitettäessä opettajia toimiin ja päätoimisiksi tuntiopettajiksi hakumenettelyyn kuuluvat soitto- ja opetusnäyte sekä haastattelu. Valinta perustuu muodolliseen kelpoisuuteen sekä rekrytointitilanteessa osoitettuun osaamiseen. Sukupuoli ei ole perusteena henkilöstöä valittaessa.

Työnjako

Opettajat kiinnitetään oman instrumenttinsa (tai instrumenttiensa) opettajiksi. Opettajan omien vahvuusalueiden mukaan tehtäviin voi kuulua yhteismusisoinnin ohjausta. Kaikkien opettajien työtehtäviin kuuluu toiminnan suunnittelua ja kehittämistä sekä osallistumista konserttien ja tapahtumien valmisteluun. Tehtäviä jaettaessa perusteena ei ole opettajan sukupuoli vaan opettajan osaamisen vahvuusalueet sekä ammatillinen kehittyminen.

Hallinto- ja tukipalveluissa tehtävät on jaettu sisältökokonaisuuksien mukaan: (1) valvonta, turvallisuus ja avustaminen, (2) tiedotus, (3) oppilashallinto, (4) taloushallinto sekä (5) johtaminen. Työnjako ei perustu sukupuoleen.

Uralla eteneminen

Vapautuvat työtehtävät täytetään aina julkisen haun kautta, ellei lainsäädäntö muuta edellytä. Opettajan työn perusluonne on aina sama työsuhteen laadusta riippumatta. Työtä voidaan rikastaa erilaisin projektiluontoisin tehtävin. Työtehtäviä jaettaessa sukupuoli ei ole perusteena.

Työolosuhteet

Musiikkiopistolla on useita opetuspisteitä. Opetustilat opettajien kesken on jaettu niin, että opettajat saavat opettaa eri opetuspisteissä. Salien käyttöaikoja jaetaan käyttökiintiön puitteissa opettajien itsensä ilmaiseman tarpeen perusteella. Opettajien tasapuolinen kohtelu on perusteena työtiloja jaettaessa.

Henkilöstökoulutus

Työnantaja tukee opettajien omaehtoista koulutusta talousarvion rajoissa. Koulutusavustukset myönnetään yhtenäisin perustein. Olennaista on opettajan tai toimihenkilön halu hakeutua koulutukseen. Työyhteisössä on myös työnantajan määräämiä koulutuksia, jotka voivat perustua strategian painotuksiin, opetussuunnitelman kehittämiseen tai muihin kehittämishankkeisiin. Palkallisiin koulutuksiin määrättäessä sukupuoli ei ole määräyksen perusteena, vaan perusteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen palvelemaan oppilaitoksen perustehtävää.

Osallistuminen työryhmiin

Työryhmissä osallistumisperusteet vaihtelevat:

    • pedagoginen johtoryhmä, aineryhmien suorittama vaali
    • kehittämishankkeiden työryhmät, opettajan oma kiinnostus tai oppilaitoksen perustehtävää palveleva kehittämistarve
    • työsuojelutoiminta, henkilöstön suorittama vaali

Valinnan perusteena ei ole sukupuoli.

Työn ja perheen yhteensovittaminen

Työntekijät käyttävät perhevapaita. Kaikkien työntekijöiden osalta perhevapaiden käyttö mahdollisestaan sijaisjärjestelyin. Työnantaja suhtautuu myönteisesti poikkeaviin lomajärjestelyihin tukeakseen työn ja perheen yhteensovittamista.

Työilmapiiri

Myönteisen työilmapiirin vahvistamiseksi on vuosittain toiminnan yhteistä suunnittelua. Yhteinen suunnittelu toteutuu aineryhmissä, pedagogisessa johtoryhmässä, työsuojelutoimikunnassa sekä työyhteisön yhteisissä kokouksissa. Työnantaja tukee työntekijöiden liikuntaharrastusta ja talousarvion mahdollistamissa rajoissa virkistystoimintaa. Työilmapiiriä ja työssä jaksamista selvitetään työhyvinvointimittauksin ja kehityskeskusteluissa.

Häirinnän esiintyminen

Työntekijän kokiessa häirintää hänen tulee olla välittömästi yhteydessä omaan esimieheen tai työsuojeluvaltuutettuun. Häirintää ei työyhteisössä suvaita kenenkään taholta. Noudatetaan Työturvallisuuskeskuksen ohjeistusta (Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla).

Asenteet

Työpaikan asenteisiin vaikutetaan päivittämällä tasa-arvosuunnitelma säännöllisesti sekä toimimalla tasa-arvosuunnitelman periaatteiden ja toimintamallien mukaan.

Johtaminen

Työyhteisön toiminnasta kerätään arviointitietoa säännöllisesti ja systemaattisesti. Kerättyä tietoa voidaan käyttää myös tasa-arvotyön tukena.

Työyhteisön toimintamalli on avoimuutta ja keskustelua suosiva: keskustelun mahdollisuuksia on sekä koko työyhteisölle yhteisesti, eri aineryhmille sekä työyhteisön jäsenille yksilöinä.

Työyhteisön johto seuraa lainsäädännön muutoksia ja huomioi ne johtamisessa.

Työsuojelu

Työsuojelutoimikunta kokoontuu säännöllisesti. Työsuojelutoimikunta käsittelee työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja tasa-arvoon liittyviä asioita. Työsuojelutoimikunta päivittää tasa-arvosuunnitelman hallituksen vahvistettavaksi ja raportoi sen toteutumisesta hallitukselle.

Tasa-arvoon liittyvien asioiden käsittely

Kokiessaan tasa-arvo-ongelmia tai halutessaan tehdä tasa-arvoon liittyviä aloitteita työntekijä ottaa yhteyttä joko rehtoriin tai työsuojeluvaltuutettuun. Rehtori on velvollinen puuttumaan välittömästi tasa-arvoa koskeviin ongelmiin. Ongelmat ja aloitteet otetaan työsuojelutoimikunnan käsiteltäviksi tarkoituksenmukaisten toimintamallien kehittämiseksi.

Työsuojelutoimikunta käsittelee tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä, toteaa säännöllisesti edellisessä tasa-arvosuunnitelmassa kirjattujen tavoitteiden toteutumisen ja raportoi suunnitelman toteutumisesta hallitukselle sekä valmistelee saadun tiedon pohjalta uuden tasa-arvosuunnitelman hallituksen vahvistettavaksi.

Seuranta ja vastuu

Seurantatietoa tasa-arvon toteutumisesta kerätään säännöllisesti palkkojen ja työsuhteiden laadun osalta. Rehtori vastaa tasa-arvosuunnitelman toteutumisesta. Työsuojelutoimikunta tekee joka toinen vuosi tasa-arvosuunnitelman hallituksen vahvistettavaksi, seuraa sen toteutumista ja raportoi toteutumisesta hallitukselle.

Opetuksenjärjestäjän tasa-arvosuunnitelma 2020


Laki velvoittaa suunnitteluun

Tasa-arvo tarkoittaa samanarvoisuutta. Tasa-arvolain muutos vuonna 2014 toi tasa-arvoa koskeva suunnitteluvelvoitteen kaikille opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Tasa-arvolain päämäärä on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. (Tasa-arvolaki 1-3 §)

Tasa-arvolain mukaan opetusta tai koulutusta järjestävän on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla ja naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen ja että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen. (Tasa-arvolaki 5 §)

Musiikkiopisto Juvenalian toimintaperiaatteet

Oppilasvalinta
Oppilasvalinta tehdään valintatestien perusteella. Oppilasvalinnan perusteena ei ole sukupuoli. Pääsykokeet pyritään saamaan sellaisiksi, että ne eivät suosi kumpaakaan sukupuolta.

Opetusjärjestelyt
Opetusjärjestelyt perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, viranomaisohjeisiin ja oppilaitoksen opetussuunnitelmaan sekä niihin taloudellisiin resursseihin, joita musiikkiopistolla on käytössään. Opettajat suunnittelevat ja toteuttavat opetuksen pedagogisen tarkoituksenmukaisuuden perusteella. Opetusjärjestelyt eivät perustu sukupuolien asettamiseen eriarvoiseen asemaan.

Käytännön toimintaohjeet oppilaille

Puhutaan
Jos koet tulleesi epäreilusti kohdelluksi sukupuolen perusteella, keskustele oman opettajasi kanssa. Jos koet, että et voi puhua opettajalle, ota yhteyttä apulaisrehtoriin tai rehtoriin.

Puututaan
Opettajan, apulaisrehtorin ja rehtorin tehtävä on lopettaa eriarvoinen kohtelu.

Erityistä huomiota kiinnitetään seksuaaliseen ja sukupuolen perusteella tapahtuvaan häirintään: Häirintä luo kiusallisen, leimaavan, halventavan, nöyryyttävän tai uhkaavan ilmapiirin. Häirintä voi olla sanallista, sanatonta tai fyysistä. Se loukkaa yksityisyyttä tai koskemattomuutta.

Älä hyväksy häirintää. Jos huomaat tai koet häirintää, osoita ettet hyväksy sitä. Sano esimerkiksi, ettei noin voi tai saa sanoa. Älä ole hiljaa tilanteessa, jossa sinuun tai toiseen kohdistuu häirintää. Jos häirintä ei lopu heti, kerro opettajalle, apulaisrehtorille tai rehtorille. Älä jää pohtimaan asiaa yksin.

Vaikka kiusaaminen ja häirintä ovat usein ryhmäilmiöitä ja niistä tiedetään laajasti, niistä vaietaan. Vaikeneminen voi osoittaa hyväksymistä, välinpitämättömyyttä ja alistumista. Puhu kokemuksistasi. Osoita, että välität.

Muututaan
Asetutaan toisen asemaan, otetaan opiksi, kannustetaan reiluun kaveruuteen. Halutessasi voit pyytää lisätietoja opettajaltasi, apulaisrehtorilta tai rehtorilta.