Yhdenvertaisuussuunnitelma


Yhdenvertaisuus-suunnitelma


JOHDANTO

Tämän yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää niitä toimenpiteitä, joilla musiikkiopiston toiminta pyritään järjestämään syrjinnän vaarassa olevien oppilaiden ja opettajien tarpeet huomioivalla tavalla.

Yhdenvertaisuus oppilaiden näkökulmasta
OPPILASVALINNAT

Oppilasvalinnan periaatteet noudattavat oppilaitoksen opetussuunnitelmaa. Oppilasvalinnan perusteet ovat yhtäläiset.

HÄIRINNÄN JA KIUSAAMISEN EHKÄISEMINEN

Häirintää ja kiusaamista ei hyväksytä. Epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi.

Toimenpiteet
Keskustelu opettajan, oppilaan sekä oppilaan huoltajien kesken.

OPETUSTILANTEIDEN TASAPUOLISUUS (SISÄLLÖT JA MENETELMÄT)

Kaikille oppilaille taataan mahdollisuus osallistua opetustilanteisiin. Opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden opetuksen yksilöllistämiseen oppilaan edellytyksien mukaan.

Toimenpiteet
Opetusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti, sovitaan yhteisistä pelisäännöistä (opettaja omien oppilaidensa ja heidän huoltajiensa kanssa).

OPINTOSUORITUSTEN ARVIOIMINEN

Arvioinnissa noudatetaan oppilaitoksen opetussuunnitelmaa. Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti arvioinnin perusteet on kirjoitettu auki ja arvioinnin perusteet ovat kaikkien tiedossa. Opettajat noudattavat arvioinnin kriteereitä.

Toimenpiteet
Arvioinnin menettelyjen jatkuva kehittäminen

POSITIIVISET ERITYISTOIMET SYRJINNÄN VAARASSA OLEVIEN OSALTA

Erityisen tuen tarvetta eri oppilasryhmissä voidaan selvittää havainnoimalla arjen sujumista sekä keskustellen. Kohtuullisin mukautuksin pyritään varmistamaan kaikkien osallistumismahdollisuus oppimiseen yhdenvertaisesti. Opetuksen järjestelyjä voidaan monipuolistaa ja rikastaa, jos näin voidaan ehkäistä syrjintää.

OPETTAJIEN YHDENVERTAISUUSOSAAMINEN

Oppilaitoksen yhdenvertaisuussuunnitelma käydään läpi oppilaitoksen henkilöstökokouksissa. Yhdenvertaisuussuunnitelma on henkilöstön saatavilla. Kehityskeskustelussa voidaan varmistaa yhdenvertaisuusosaamisen kehityskohteita. Henkilöstölle voidaan järjestää yhdenvertaisuuskoulutusta.

Toimenpiteet
henkilöstökoulutus, kehityskeskustelut

OPETUSTARJONTA JA -JÄRJESTELYT

Oppilaitoksen opetussuunnitelma määrittelee opetustarjonnan ja -järjestelyt. Opetusjärjestelyjä voidaan mukauttaa kohtuullisesti oppilaan tarpeiden mukaan.

Toimenpiteet
palautekyselyt ja niiden pohjalta käytännön sovellukset.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Toimintaympäristö vastaa opetuksen tarpeita. Ympäristö on terveellinen ja turvallinen.

Toimenpiteet
Otetaan huomioon toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet syrjinnän ehkäisemiseksi.

YHDENVERTAISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ

Tavoite
Ketään ei aseteta työyhteisössä epäsuotuisaan asemaan ikänsä, elämänkatsomuksensa, vakaumuksensa, mielipiteensä, etnisen taustansa, kansallisuutensa, kielensä, sukupuolisen moninaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai terveydentilan perusteella.

Toimenpiteet
Tuemme yhteisöllisyyden hyvää kehitystä työpaikassamme. Otamme ja annamme tilaa kohtuullisesti toiset huomioiden. Tiedostamme tavat, puhetyylit ja eleet arjen kohtaamistilanteissa ja ymmärrämme niiden vaikutuksen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.

TOIMENPITEET SYRJINNÄN EHKÄISEMISEKSI
  • henkilöstön ja oppilaiden perehdyttäminen
  • toimintaohjeiden saatavuus
  • seuraamuksista tiedottaminen
  • syrjinnän esiintyvyyden seuranta: kehityskeskustelut, kyselyt
  • syrjinnän vastaisen työn organisointi: työsuojelutoimikunta
  • kohtuulliset mukautukset erityistä tukea tarvitseville
TOIMENPITEET SYRJINNÄN POISTAMISEKSI JA SYRJINTÄTILANTEESEEN REAGOIMISEKSI

Ohjeet oppilaille

  • oppilaan oppaaseen hyvän mielen toimintaohjeet: ohjeet, keneen ottaa yhteyttä
  • toimintatavoista sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa
  • oppilaita rohkaistaan puuttumaan ja kertomaan kokemuksistaan
TOIMINTA SYRJINTÄ- JA HÄIRINTÄTAPAUKSISSA

Henkilöstöä koulutetaan syrjintätilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Organisoidaan syrjinnän ehkäisytyö. Luodaan työyhteisöön vakiintuneita, tiedostettuja ja yhteisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Työnohjausmahdollisuus järjestetään.

Ohjeet henkilöstölle

Jos opistossamme ilmenee tilanteita, joissa havaitset syrjintää, ilmoita siitä:

  • työsuojeluvaltuutettu tietää työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyvistä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavista asioista
  • luottamusmies opastaa palkka- ja työsuhdeasioissa
  • rehtori keskustelee esimiehenäsi ja apulaisrehtori työsuojelupäällikkönä edellisten lisäksi kaikista työhön kuuluvista asioista
SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI

Työyhteisössä

  • kyselyt henkilöstölle
  • kehityskeskustelut

Oppilaat ja perheet

  • kehityskeskustelut (opettaja ja rehtori)
  • keskustelut oppilaiden kanssa
  • sisäisen arvioinnin kyselyt
SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
  • työsuojelutoimikunta ja hallitus
SUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN
  • henkilöstötiedotteet, henkilöstökokoukset, opettajan opas
  • oppilaiden tiedotteet
MAHDOLLISET AIKAISEMMAT TOIMENPITEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET

Opetussuunnitelmassa, toimintasuunnitelmassa ja varhaisen välittämisen mallissa yhdenvertaisuuden näkökulmia on huomioitu.